/
/

Mot bättre vetande – Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) 1992 till 2009

Den här rapporten summerar erfarenheterna från Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete (CUS)/Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) arbete. 2009 införlivades IMS i Socialstyrelsen. Förhoppningen är att dessa erfarenheter ska kunna ge vägledning för fortsatt utvecklingsarbete av socialt arbete.

Sammanfattning

CUS etablerades 1992 och uppdraget var att ge vetenskapligt baserat kunskapsstöd till klientarbetet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. År 2004 omvandlades CUS till IMS och verksamheten utvidgades till att gälla hela socialtjänstens område. Med tiden kom även kunskapsspridning och stöd till implementering att bli viktiga delar av verksamheten. CUS/IMS verksamhet riktade sig mot tre huvudsakliga målgrupper: yrkesverksamma inom socialt arbete, de som ansvarar för socionomutbildningar, samt forskare i socialt arbete. År 2009 integrerades verksamheten i Socialstyrelsen.

Intresse för evidensbaserat socialt arbete ökat

I jämförelse med situationen på 1990-talet har intresset för det som idag kallas evidensbaserat socialt arbete ökat påtagligt bland socialarbetare och beslutsfattare inom socialtjänsten. Användning av forskningsbaserade bedömningsmetoder har ökat, liksom användningen av forskningsbaserade insatser, främst inom områden som barn- och ungdomsvård och missbruksvård. CUS/IMS ambition att förändra utbildning och forskning i socialt arbete till ett mer evidensbaserat förhållningssätt har däremot inte lyckats.

Finansierat olika studier

Antalet effektutvärderingar av relevans för det sociala arbetet med klienter och brukare har ökat påtagligt. CUS och särskilt IMS har konkret bidragit till denna ökning genom att främst genomföra och finansiera ett antal sådana studier. Det går inte att säkert avgöra vilken betydelse som CUS/IMS haft för den förändring som skett de senaste två decennierna inom socialtjänsten. Förändringsarbete är nästan alltid en process som är utsträckt över flera år och det finns flera myndigheter och personer som arbetat för samma förändring som CUS/IMS. Även om de mål CUS/IMS arbetade mot idag är helt eller delvis uppfyllda så kan förändringarna ha orsakats av andra än CUS/IMS.

Stöd och samarbete har varit viktiga för verksamheten

Några faktorer som i efterhand framstår som viktiga för CUS/IMS verksamhet är Regeringens och Socialstyrelsen stöd, samarbetet med statliga myndigheter och forskningsråd, CUS/IMS samarbete med internationellt ledande forskare samt den egna personalen med dess kombination av vetenskaplig kunskap och praktisk erfarenhet av socialt arbete.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-8-7
ISBN: 978-91-7555-092-3
Format: POD
Antal sidor: 116
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Knut Sundell
075-247 34 09