/
/

Familjerätt år 2012

Rapporten innehåller statistik om kommunernas insatser inom familjerätten 2012. Bland annat rör det sig om faderskapsutredningar samt utredningar och andra insatser i samband med adoptioner och föräldrars separation.

Tabellbilaga

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen under år 2012. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap respektive föräldraskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt föräldrabalken (så kallade snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna som avser hela år 2012 och den 31 december 2012, redovisas per kommun, län och riket.

Sammanfattningsvis visar statistiken bland annat följande:

  • Totalt pågick knappt 73 100 faderskapsutredningar under år 2012. Det innebär att 65 procent av samtliga födda under året var aktuella för en faderskapsutredning. Vid en jämförelse med förhållandena under de senaste fem åren har denna andel varit i stort sätt konstant.
  • Flertalet av faderskapsutredningarna – knappt 60 900 eller drygt 83 procent – avslutades med att faderskapet fastställdes genom bekräftelse, det vill säga fadern bekräftade faderskapet. Knappt 1 procent av utredningarna avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, knappt 2 procent av utredningarna lades ned och ungefär 14 procent pågick fortfarande vid årets slut.
  • Av de ärenden där faderskapet fastställdes genom bekräftelse anmälde föräldrarna i de flesta fall – cirka 53 600 eller cirka 88 procent - att de sambor och är övertygade om att barnet är deras gemensamma. Denna andel har i stort sett varit densamma de senaste fem åren.
  • Under 2012 slutfördes föräldraskapsutredningar för 163 barn vilket är 60 färre barn än föregående år. För flertalet – 133 barn - fastställdes föräldraskapet genom bekräftelse och för 4 barn genom dom. Antalet utredningar som lades ned under året var 26. Vid årets slut pågick 86 föräldraskapsutredningar.
  • Under år 2012 var nära 7 600 barn och ungdomar (0-17 år) aktuella för utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge. Detta motsvarar cirka 39 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2008-2012 har denna andel legat relativt konstant mellan 37 och 39 per 10 000 barn och unga i åldern 0-17 år.
  • Antal barn som varit föremål för snabbupplysning från socialnämnden under år 2012 var nästan 9 800. Under den senaste femårsperioden har detta antal ökat med i genomsnitt cirka 6 procent per år.
  • Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2012 knappt 4 200 sådana avtal. Cirka 52 procent av avtalen gällde vårdnad, 25 procent avsåg boende och resterande 23 procent umgänge.
  • Under 2012 lämnade kommunerna knappt 300 yttranden över nationella adoptioner, det vill säga adoptioner av barn 0-17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena – knappt 86 procent – avsåg adoption av styvbarn.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-8-5
ISBN: 978-91-7555-091-6
Format: POD
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anders Järleborg
075-247 30 00