/
/

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga

I den här rapporten kartlägger och beskriver Socialstyrelsen den gränsdragningsproblematik som finns när det gäller vård i familje- och jourhem respektive hem för vård eller boende. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, men även till kommunernas socialtjänst och intresseorganisationer inom området.

Sammanfattning

I uppdraget ingår bland annat att belysa hur vanligt förekommande det är med ett relativt sett större antal barn och unga i familj- och jourhem vid ett specifikt tillfälle samt att ta fram information om hur många barn och unga som vistas i sådana hem. De framtagna uppgifterna avser situationen den 15 mars 2013.

  • Cirka hälften av landets kommuner uppskattas anlita ett till två familjehem med tre barn och unga placerade. En tredjedel av kommunerna anlitar ett till två familjehem med fyra placeringar. Till stor del handlar det om placering av syskongrupper. Det finns även exempel på familjehem med fler än fyra placerade barn eller unga.
  • Totalt skattas att antalet barn och unga i familjehem med tre placeringar är 1200–1300 vilket motsvarar cirka 10–11 procent av antalet familjehemsplacerade barn vid ett specifikt tillfälle. Antalet barn och unga i familjehem med fyra placeringar skattas till 400–500 vilket på motsvarande sätt utgör ungefär 3 procent av familjehemsplacerade barn och unga.
  • Ungefär en sjättedel av landets kommuner anlitar 1–4 jourhem med tre placeringar, medan ungefär var tjugonde kommun anlitar jourhem med sammanlagt fyra placeringar.
  • Totalt uppskattas att 190–250 barn och unga var placerade i jourhem med tre eller flera placeringar.
  • I de öppna svaren i enkäten, och vid ett anordnat seminarium om de aktuella gränsdragningsfrågorna, ger kommunerna exempel på att familjehem kan bli mer eller mindre yrkesmässiga och att de egentligen bedriver verksamhet som liknar HVB.
  • Socialstyrelsen anser att frågan om införandet av ett register över familje- och jourhem bör utredas. Införandet av ett sådant register innebär en utvidgning och utveckling av arbetet med förteckningarna över familjehemsplacerade barn, vilket gör det möjligt att kontinuerligt följa utvecklingen inom samtliga de områden som ingår i det föreliggande uppdraget.

Socialstyrelsen har samlat in information från kommunernas socialtjänst genom en enkät. Uppdraget kommer från regeringen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-8-2
ISBN: 978-91-7555-086-2
Format: POD
Antal sidor: 34
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Anette Richardson
075-247 38 43