/
/

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos små barn – en sammanställning av systematiska översikter

I rapporten redovisas kunskap om metoder och modeller för barnhälsovårdens arbete med att förebygga och ge tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn 0–5 år. Rapporten är baserad på systematiska kunskapsöversikter som är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Sammanfattning

Att främja psykisk hälsa hos barn 0–5 år är ett viktigt uppdrag för barnhälsovården (BHV). Det betyder att BHV ska medverka till att psykisk ohälsa förebyggs och till att barn som visar tecken på psykisk ohälsa får insatser tidigt.

I denna rapport redovisas kunskap om metoder och modeller för förebyggande och tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos små barn (0–5 år) som kan vara relevanta för barnhälsovården. Rapporten är baserad på systematiska kunskapsöversikter som är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter. Den riktar sig främst till ansvariga i barnhälsovården samt till forskare med intresse för metodutveckling inom fältet.

Kartläggningen fann i internationella litteraturdatabaser endast fyra översikter som utvärderat metoder för tidiga insatser mot psykisk ohälsa som kan vara relevanta för svensk BHV. Översikterna omfattade:

 • Föräldrastödsprogram administrerade i gruppform för att förebygga och motverka psykisk ohälsa hos barn i ålder 0–4 år (1 översikt)
 • Föräldrastödsprogram administrerade i självstudieform för föräldrar till barn i ålder 3–5 år med utagerande beteendeproblem (1 översikt)
 • Barnomsorg/förskola tillsammans med hembesök och andra tidiga insatser för att främja den psykiska och fysiska hälsan hos barn i ålder 0–5 år som tillhör riskgrupper (1 översikt)
 • Insatser för att förebygga att barn utsätts för våld, övergrepp eller försummelse (1 översikt av översikter)

De identifierade metoderna för insatser var alltså:

 • föräldrastödsprogram i gruppform eller självstudieform riktade till föräldrar till barn med känslomässiga eller utagerande beteendeproblem;
 • insatser i form av barnomsorg eller förskola i kombination med andra insatser riktade till barn som tillhör riskgrupper och till barnens föräldrar
 • insatser i form av föräldrautbildning och hembesök för att förebygga misshandel riktade till föräldrar till barn som tillhör allmänna befolkningen eller riskgrupper.

Kvalitetsgranskning av översikterna visar att tre har hög kvalitet och en medelhög kvalitet. Men översikterna är få och nästan helt begränsade till utomnordisk kontext. Evidensläget på området är därför svårbedömt och ger otillräckligt underlag för att kunna rekommendera metoder för tillämpning svensk barnhälsovård.

Man kan därför dra slutsatserna att:

 • föräldrastödsprogram riktade till föräldrar till små barn med känslomässiga eller utagerande beteendeproblem kan reducera barnens känslomässiga- eller utagerande beteendeproblem, men det finns otillräckligt stöd för implementering i svensk BHV
 • föräldrastödsprogram i självstudieform riktade till föräldrar till barn med utagerande beteendeproblem kan vara en värdefull första insats, men det finns otillräckligt stöd för implementering i svensk BHV
 • barnomsorg eller förskola ihop med andra åtgärder kan främja utvecklingen hos barn som tillhör riskgrupper, men det finns otillräckligt stöd för effekternas generaliserbarhet
 • riktade insatser kan förebygga våld mot barn, men det finns otillräckligt stöd för implementering i svensk BHV.

En bättre bedömning av evidensläget på området är angelägen och kräver bland annat en modifierad metod för kartläggning än den som tillämpats i denna rapport. Resultaten från denna kartläggning bör kompletteras med granskning av primärstudier på området för att bilda underlag för en bättre bedömning. Dessutom behöver man analysera i vilken mån metoder huvudsakligen tillämpade och utvärderade i USA är tillämpliga i Sverige. Det finns också ett påtagligt behov av fler utvärderingar av de metoder för tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn som nu tillämpas i Sverige.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-8-15
ISBN: 978-91-7555-093-0
Format: POD
Antal sidor: 71
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt