/
/

Att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare – en uppföljning av 2012 års utvecklingsmedel

Rapporten redovisar resultaten av beviljade medel för fyra månader, det prestationsbaserade bidraget på ca 40 miljoner kronor till kommunerna och stimulansmedlen på 20 miljoner till ideella föreningar.

Sammanfattning

Under 2012 avsatte regeringen totalt 109 miljoner kronor för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare. Av dessa skulle 70 miljoner fördelas av Socialstyrelsen till kommunerna för prestationsbaserade insatser och 20 miljoner fördelas till ideella föreningar som bedriver lokala verksamheter på området. Socialstyrelsen fördelade inte hela beloppet på 70 miljoner kronor till kommunerna för 2012 utan 39,5 miljoner kronor vilket motsvarar medel för fyra månader.

Enligt regeringsuppdraget från 2011 (S2011/11337/FST) ska Socialstyrelsen följa upp satsningen och årligen redovisa resultaten av det prestationsbaserade bidraget till kommunerna och stimulansmedlen till ideella föreningar.

Sammantaget har 111 kommuner och 108 ideella föreningar redovisat 725 åtgärder som är riktade till våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare. Underlaget för denna rapport är kommunernas och föreningarnas redovisning av vad de gjort med medel för fyra månader.

Jämfört med tidigare år finns nu nya förutsättningar att åstadkomma resultat med utvecklingsmedel, med hjälp av det nationella och regionala kunskaps- och metodstöd som Socialstyrelsen och länsstyrelserna arbetar med. Via länsstyrelserna kan Socialstyrelsen ge stöd till dem som arbetar med våld i nära relationer på regional nivå, och länsstyrelserna kan också stödja kommuner och ideella föreningar på lokal nivå.

Det återstår en hel del att göra för att landets alla kommuner ska leva upp till de mål som regeringen satt upp för den aktuella målgruppen. För att stödja kommunerna i detta arbete kommer Socialstyrelsen och länsstyrelserna fortsätta att utveckla det nationella och regionala kunskaps- och metodstödet.

Socialstyrelsens tidigare uppföljningar av utvecklingsmedel har uppmärksammat att det finns vissa brister i kommunerna, bland annat knapphändiga uppgifter om antalet våldsutsatta. Dessa brister tycks kvarstå och socialtjänsten saknar ofta uppgifter om antalet personer i målgrupperna:
• våldsutsatta kvinnor
• barn som har bevittnat våld
• barn som har utsatts för våld.

Ideella föreningar genomför ett omfattande arbete som rör våld i nära relationer. De ger stödinsatser till våldsutsatta kvinnor och barn inom området våld i nära relationer samt kompetensutveckling. De ideella föreningar som ger stödinsatser till våldsutsatta kvinnor arbetar ofta med grupperna utländska kvinnor, kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld eller så kallade ”papperslösa” (Papperslösa avser dels personer som undanhåller sig verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen, dels personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändigt tillstånd för att vistas i landet).

Åtgärderna som är riktade till särskilda målgrupper verkar ha ökat när det gäller kompetensutveckling, inventeringar, stödinsatser och boendeplatser.

Närmare två tredjedelar av kommunernas kompetenshöjande åtgärder gäller utbildning om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning och en nästan lika stor andel om kvinnor över 65 år.
Kommuner och ideella föreningar har utvecklat de insatser som är riktade till våldsutsatta kvinnor i särskilda grupper, t.ex. kvinnor som har drabbats av hedersrelaterat våld eller kvinnor med missbruksproblem.

Socialtjänsten samarbetar regelbundet med externa aktörer kring våldsutsatta. Ungefär 80 procent av kommunerna har ett samarbete med ideella föreningar, varav 35 procent har ett skriftligt avtal med föreningen om att den ska genomföra insatser enligt socialtjänstlagen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-8-13
Format: POD
Antal sidor: 82
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Axel Fors
075-247 30 00

Charlotta Bjerhem
075-247 30 00