/
/

Att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare – en uppföljning av 2011 års utvecklingsmedel

Rapporten redovisar hur de anvisade medlen för 2011 har använts, vilka insatser som genomförts och vilka målgrupper som fått del av insatserna.

Sammanfattning

Sedan 2007 har regeringen satsat cirka 109 miljoner kronor årligen i utvecklingsmedel för att förstärka och förbättra kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld (regeringsbeslut S2007/1630/ST). Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp och redovisa hur medlen för 2011 har använts samt vilken utveckling som har skett sedan redovisningen den 1 september 2012, särskilt beträffande de brister som har uppmärksammats.

Under 2011 har kommuner och ideella föreningar genomfört 637 insatser för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor, våldsutövare och barn som bevittnat våld. För 2011 beviljade länsstyrelserna medel till 260 projekt och 180 av dessa avsåg fortsättningar på projekt som beviljats medel 2010. Av landets 290 kommuner hade 238 ansökt och beviljats utvecklingsmedel eller deltagit som medsökande under 2011.

Flertalet projekt riktades till våldsutsatta kvinnor i allmänhet och barn som bevittnat våld eller var kompetenshöjande aktiviteter. Utbildningar är det område där kommunerna och de ideella föreningarna har gjort de största satsningarna. Sammantaget utbildades cirka 4 000 personer med hjälp av utvecklingsmedel. Kompetensutveckling handlar dock inte bara om utbildningar. I många kommuner och ideella föreningar har projektägarna arrangerat handledning för den personal som möter personer som har varit utsatta för våld i nära relationer.

Trots att många arbetar med stödinsatser till våldsutsatta kvinnor var det relativt få som angav att de i arbetet använder ändamålsenliga metoder. Inte sällan uppgav de att stödsamtal användes men innehållet specificeras inte ofta. Socialstyrelsen anser att stödinsatser till våldsutsatta kvinnor behöver utvecklas. Insatser som riktar sig till barn som bevittnat våld är ofta baserade på en särskild metod, vanligast förekommande är Trappansamtal (Trappansamtal är arbetsmodell som fått stor spridning i landet för individuella krissamtal i tre steg och som utvecklades på initiativ från Rädda Barnen under slutet av 1990-talet för barn som upplevt våld i familjen).

Samverkansarbetet har utvecklats jämfört med tidigare år på det sättet att samverkan har blivit mindre av ett mål i sig. Istället beskrivs det som ett medel att uppnå egentliga mål som verksamheterna har.

Trenden att kommunerna själva genomförde fler insatser för våldsutsatta kvinnor och ideella föreningar färre höll i sig även för 2011. Kommunerna var utförare i 51 procent av alla projekt, ideella föreningar i 26 procent och i 23 procent var både kommuner och ideella föreningar utförare.

Kommunerna har blivit bättre på att dokumentera och utvärdera sina projekt. Nästan tre fjärdedelar registrerar och samlar in data samt dokumenterar de arbetssätt och metoder som används. Cirka 60 procent av projekten har utvärderats eller ska enligt planen utvärderas och det är en förbättring jämfört med föregående år då endast 20 procent av projekten utvärderades. Socialstyrelsen anser dock att dokumentationen och utvärderingarna av projekten behöver förbättras.

År 2010 var det endast cirka 30 procent av kommunerna som kände till omfattningen av våld i nära relationer. 2011 hade 50 procent av kommunerna kartlagt eller inventerat behoven inom området våld i nära relationer, och lika stor andel för statistik över våldsutsatta kvinnor. En viss förbättring kan alltså skönjas men fortfarande saknar hälften av kommunerna dessa uppgifter.

Av 210 kommuner som har redovisat sina projekt angav 34 att de har kunnat hålla sina verksamheter igång eller i vissa fall utöka dem med hjälp av utvecklingsmedel. Oftast handlar detta om ideella föreningar som många gånger är beroende av statliga stimulansmedel för att driva sin ordinarie verksamhet. Men det finns också exempel på kommuner som har använt utvecklingsmedlen till att förstärka pågående verksamheter, t.ex. genom att anställa en kvinnofridssamordnare.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-8-12
Format: POD
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Axel Fors
075-247 30 00

Charlotta Bjerhem
075-247 30 00