/
/

Fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare – Uppföljning av ett försök inom två sjukvårdsregioner med låg tillgång på specialister inom psykiatri – Delrapport 2013

Rapporten redovisar uppföljningen av regeringens statsbidrag till en satsning på fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare i norra och sydöstra sjukvårdsregionen. Rapporten beskriver det arbete som bedrivits under 2012.

Sammanfattning

För att avhjälpa bristen på läkare i psykiatri och på sikt öka rekryteringen av specialister i psykiatri har regeringen lämnat statsbidrag till en satsning på fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare i norra och sydöstra sjukvårdsregionen. Dessa båda regioner har under flera år haft låg tillgång till specialister i psykiatri. Regeringens satsning syftar också till att förbättra psykiatriutbildningen för samtliga AT-läkare.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera om syftet med satsningen har uppnåtts och lämna en slutrapport till regeringen i december 2014.

Projektet innebär att samtliga läkare som söker allmäntjänstgöring (AT) under försöksperioden 1 september 2008 till 31 augusti 2014 får ett erbjudande om fördjupad psykiatriutbildning under 2–3 månaders utvidgad AT. De läkare som accepterar erbjudandet ges extra teoretiska kurser och klinisk handledning som fördjupar deras kunskaper i psykiatri. Dessutom erbjuds de en högre lön motsvarande ingångslönen under en specialisttjänstgöring plus bonus.

Uppföljningen för 2008 – 2012 har hittills visat att:

  • den norra sjukvårdsregionen driver ett gemensamt utbildningskoncept för alla fyra landsting, Psykiatri Norr, där samtliga AT-läkare som accepterar erbjudandet om förlängd AT deltar. Till och med 31 december 2012 deltog 92 läkare
  • den sydöstra sjukvårdsregionen genomför en generell satsning för att förbättra psykiatriblocket för samtliga AT-läkare och inte bara för dem som accepterar erbjudandet om förlängd AT
  • av de 1 210 läkarstuderande som under perioden 1 september 2008 till 31 december 2012 påbörjat eller slutfört sin allmäntjänstgöring i psykiatri så har 13,1 procent eller 159 stycken AT-läkare tackat ja till erbjudandet om förlängd AT i psykiatri. I norra sjukvårdsregionen har 13,5 procent av AT-läkarna accepterat erbjudandet om förlängd AT och i sydöstra reg-ionen har 12,5 procent accepterat
  • satsningen har från starten 1 september 2008 till och med 31 december 2012 genererat drygt 440 månaders extra tjänstgöring inom psykiatrin
  • andelen AT-läkare som accepterade erbjudandet om förlängd AT ökade de tre första åren av projektet men 2012 bröts den utvecklingen
  • mycket preliminära resultat visar att drygt 20 procent av AT-läkarna som accepterat erbjudandet om förlängd AT planerar en fortsatt karriär inom psykiatri vilket kan jämföras med mindre än 10 procent av AT-läkarna i kontrollgruppen
  • den norra sjukvårdsregionen har från starten 1 september 2008 till och med 31 december 2012 totalt förbrukat 19,6 miljoner kronor av totalt utbetalat statsbidrag om 28,4 miljoner kronor. Detta innebär att 31 procent av det avsatta statsbidraget till den norra regionen återstår
  • den sydöstra sjukvårdsregionen har från starten 1 september 2008 till och med 31 december 2012 totalt förbrukat 16,7 miljoner kronor av totalt utbetalat statsbidrag om 26,2 miljoner kronor. Det innebär att 36 procent av det avsatta statsbidraget till sydöstra regionen återstår.

Socialstyrelsen konstaterar att antalet AT-läkare som tackar ja till erbjudandet är avsevärt färre än förväntat. I de ursprungliga planerna för projektet räknade regionerna med att hälften av AT-läkarna skulle acceptera erbjudandet om förlängd AT. Socialstyrelsen avser att ta upp orsakerna till att så få läkare valt att acceptera erbjudandet om förlängd AT i kommande slutrapport. Projektet har samtidigt skapat bättre struktur och innehåll i AT-läkarnas psykiatriutbildning. Det är dock för tidigt att bedöma om projektets huvudmål att öka antal AT-läkare som väljer att specialisera sig inom psykiatri kommer att nås. Socialstyrelsen kommer att följa upp projektets effekter och måluppfyllelse i slutrapporten 2014.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-8
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Thomas Malm
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa