/
/

Barn och unga – insatser år 2012 – Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Rapporten innehåller statistik om kommunernas insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2012: vård med placering, omedelbart omhändertagande och öppenvårdsinsatser. Nästan 29 600 barn och unga hade heldygnsinsats någon gång under år 2012.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år 2012. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

Statistiken innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt be-hovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL, eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), i fortsättningen förkortad LVU. De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga på grund av funktionsnedsättning ingår inte heller i denna statistik. 

I denna rapport redovisas följande heldygnsinsatser: 

 • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL 
 • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt LVU 
 • Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Öppenvårdsinsatserna redovisas indelade i följande insatstyper: 

 • Strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL 
 • Behovsprövat personligt stöd enligt SoL 
 • Kontaktperson/-familj enligt SoL 

Sedan 2007 beskrivs i socialtjänstlagen en ny insats – kvalificerad kontakt-person (3 kap. 6 § fjärde stycket SoL). Den särskilt kvalificerade kontakt-personen ska ge barnet eller den unge särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Insatsen kvalificerad kontaktperson redovisas inte separat p.g.a. otillräcklig kvalitet.

Heldygnsinsatser

 • Under år 2012 påbörjade ungefär 12 200 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 9 300 barn och unga nytillkomna, dvs. de hade inte erhållit någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år. 
 • Den 1 november 2012 hade cirka 20 800 barn och unga heldygnsinsats. 
 • Nästan 29 600 barn och unga hade heldygnsinsats någon gång under år 2012. 
 • Av de cirka 20 800 barn och unga som hade heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 15 300 vård med stöd av SoL, cirka 5 200 barn och unga fick vård enligt LVU och knappt 300 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU. 
 • För barnen i åldern 13–17 år har andelen som påbörjat heldygnsinsats kraftigt ökat de senaste åren, främst då bland pojkarna. Ökningen utgörs till största delen av pojkar med annan vårdnadshavare än förälder eller förordnad vårdnadshavare. En tänkbar förklaring till ökningen är därför att den utgörs av ensamkommande flyktingbarn. 
 • Av påbörjade heldygnsinsatserna har vård enligt SoL ökat mest under perioden 2004–2012 sett till andelen barn och unga i befolkningen som påbörjat insats. Ökningen mellan år 2004 och 2012 var 71 procent. 
 • Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med insats den 1 november 2012 oavsett kön. 61 procent av de SoL-vårdade och 69 procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna var placerade på familjehem den dagen. 
 • Bland pojkar 13–17 år har andelen i befolkningen som placerats på HVB femdubblats under perioden 2004–2012.

Öppenvårdsinsatser

 • Ungefär 28 200 barn och unga hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2012. Fler pojkar än flickor hade öppenvårdsinsats, 56 procent var pojkar och 44 procent flickor. 
 • Av de tre SoL-insatserna som redovisas var behovsprövat personligt stöd den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av år 2012. Cirka 25 500 barn och unga fick den insatsen någon gång under året. Ungefär 19 200 barn och unga hade kontaktperson/-familj och cirka 10 200 fick någon gång under år 2012 insatsen strukturerat öppenvårdsprogram. 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-40
ISBN: 978-91-7555-085-5
Format: POD
Antal sidor: 125
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr