/
/

Väntetider och patientens väg genom vården – exemplet multisjuka äldre – Delrapport juni 2013

Rapporten redovisar förutsättningarna för att införa en uppföljning av väntetider som följer multisjuka äldres väg genom vården.

Sammanfattning

Sedan 2010 har Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Myndigheten ska ta fram ett förslag till en övergripande modell för att följa väntetider och ledtider inom vården. Målet är att följa patientens väg genom vården. I arbetet ska två grupper studeras särskilt – patienter med cancerdiagnos och äldre multisjuka patienter. Arbetet utgår från att information om vårdförlopp på sikt ska kunna föras in i patientregistret.

Huvudfrågan för denna delrapport har varit om den modell som utvecklats för cancerpatienter även kan användas för att följa multisjuka äldres väntetider och väg genom vården. Ytterligare en fråga var i vilken utsträckning som dagens patientregister täcker in de vårdkontakter som de multisjuka äldre har.

Rapporten visar att cirka 20 procent av de kontakter multisjuka patienter har med vårdpersonal under 18 månader kan följas i patientregistret. Inte ens samtliga läkarinsatser är möjliga att följa eftersom registret är avgränsat till den specialiserade vården. De flesta läkarinsatser sker genom läkare inom primärvården. För att förstå vad som händer i de äldres vårdprocesser behöver även det omfattande arbete som bedrivs inom primärvården av läkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter inkluderas i uppföljningen av multisjuka äldres vårdprocesser.

En annan slutsats från arbetet är att väntetider inte är det största problemet för de multisjuka äldre. Huvudproblemet är koordineringen av insatser, och att insatserna verkligen löser de problem den äldre multisjuka har. Som vården och omsorgen för närvarande är utformad blir ansvaret splittrat mellan olika vård- och omsorgsnivåer samt mellan huvudmännen. Det leder till vad som brukar kallas ett ”stuprörstänkande” och resultatet blir ofta att de äldre multisjuka får omfattande insatser utan att det sker någon långsiktigt hållbar uppföljning och samplanering.

I rapporten konstateras också att en multisjuk äldre persons väg genom vården inte följer samma enkla linje med en början och ett slut som en patient med endast en diagnos. Multisjuka äldre har flera diagnoser, symptom och funktionsnedsättningar. En vårdprocess kan förhindra eller stanna upp en eller flera andra pågående processer. Däremot gäller att de multisjukas enskilda vårdprocesser självklart kan beskrivas på samma sätt som för alla andra patienter. Ett breddinförande av cancermodellen skulle således kunna medföra att de multisjuka i sammanställningar och statistik kan redovisas som en avgränsad grupp likt ålder, kön och andra bakgrundsfaktorer.

En nyckelfråga i det fortsatta arbetet kring patientens väg genom vården är att kunna koppla samman olika vårdkontakter kronologiskt till en process. En möjlig väg framåt som för närvarande utreds av Socialstyrelsen är införandet av begreppet ”hälsoärende” och vårdprocess-ID och omsorgs-ID.  

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-34
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Marianne Hanning
075-247 30 00