/
/

DRG-statistik 2011 – en beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige

Denna rapport presenterar data från Socialstyrelsens patientregister 2011 ur ett DRG-perspektiv.

Sammanfattning

Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett verktyg för att gruppera vårdkontakter till större medicinskt relevanta och kostnadsmässigt lika grupper. Syftet är att kunna beskriva sjukhusverksamhet på ett överskådligt sätt men också bättre jämföra och ersätta sjukvård. Denna rapport presenterar data från Socialstyrelsens patientregister 2011 ur ett DRG-perspektiv. Rapporten visar utvecklingen i svensk sjukvård för ett flertal variabler.

Några resultat:

  • Medelvårdtiden för somatisk slutenvård (exklusive geriatrik och psykiatri) var 4,3 dagar per vårdtillfälle år 2011, vilket är en minskning med 0,7 dagar jämfört med år 1998.
  • Cirkulationsorganens sjukdomar omfattar 17 procent av samtliga vårdtillfällen för 2011 och är därmed den största organspecifika patientgruppen i sjukvården, följd av rörelseorganens sjukdomar och sjukdomar i matsmältningsorganen med cirka 11 procent av vårdtillfällen vardera.
  • Registreringsmönstret avseende diagnoser skiljer sig stort mellan de olika sjukhusen. Antalet diagnoser per vårdtillfälle varierar mellan en till drygt sex diagnoser per vårdtillfälle på sjukhusnivå. Genomsnittet är 2,9 diagnoser per vårdtillfälle.
  • Drygt hälften av sjukhusen har kodat tre eller fler diagnoser per vårdtillfälle 2011.
  • De vanligaste orsakerna till inläggning i slutenvård är förlossning, buksmärtor, hjärtbesvär och infektioner.
  • De vanligaste dagkirurgiska besöken 2011 är hudingrepp och kataraktoperationer. Dessa åtgärder utförs nästan uteslutande i dagkirurgi.
  • Graden av poliklinisering, det vill säga hur mycket av vården som utförs i dagkirurgi jämfört med slutenvård, skiljer sig åt mellan landstingen. Flest dagkirurgiska besök i förhållande till vårdtillfällen i slutenvård har Uppsala, Halland, Blekinge och Stockholm i nämnd ordning.
  • Det finns en tendens till att landsting med många besök per patient också har fler vårdtillfällen per patient och vise versa.

Med hjälp av denna rapport, inklusive den fil med Pivottabell och interaktiv DRG-statistik från Socialstyrelsens Statistikdatabaser på Socialstyrelsens webbplats, kan det enskilda landstinget eller sjukhuset ta fram uppgifter på olika nivåer för att kunna använda som referens till sina egna uppföljningar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-33
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Lisbeth Serdén
075-247 30 00