/
/

Delaktighet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom – deluppdrag om de mest sjuka äldre

Personal med demensvårdsutbildning har utfört uppföljningssamtal med demensdrabbade personer och närstående, med hjälp av genomförandeplanen och några avgränsade frågor. Det stimulerade till samtal om vad som var viktigt för den enskilde och kan vara ett sätt att främja delaktighet i vård och omsorg.

Sammanfattning

Regeringsuppdraget innebar att ett stöd och ett verktyg skulle tas fram för att främja delaktigheten i vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras närstående. Det närmare syftet var att i liten skala undersöka om det går att föra samtal med demensdrabbade personer om deras vård och omsorg samt om avgränsade frågor kan fylla någon funktion i uppföljningen av genomförandeplaner.

Utvecklingsarbetet har bedrivits i två steg. Först konstruerades fem frågor, varav tre är riktade till personer med demenssjukdom och två är riktade till närstående. Därefter testades frågorna praktiskt genom att undersköterskor gjorde halvstrukturerade intervjuer med demensdrabbade och närstående, med utgångspunkt från individuella genomförandeplaner och med hjälp av de fem frågorna.

Totalt deltog 19 personer med demenssjukdom, 17 närstående och nio undersköterskor med särskild utbildning i demensvård. De medverkande fanns både i hemtjänst och på särskilda boenden i fem olika kommuner/ stadsdelar.

Resultatet visar att undersköterskor med särskild demensvårdsutbildning kan genomföra uppföljningssamtal med demensdrabbade personer. Möjligheterna i det enskilda fallet styrdes av hur långt framskriden sjukdomen var samt vårdtagarens ”dagsform”. Flertalet närstående uppgav att de haft nytta av samtalet.

Tre av de fem testade frågorna bedöms som användbara i uppföljningssamtal, främst eftersom de stimulerade till samtal om det som var viktigt för den enskilde individen.

Sammantaget visar resultatet att det är möjligt att främja delaktighet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom och närstående, med hjälp av uppföljningssamtal. Under förutsättning att personalen har relevant utbildning, samt arbetstid för samtal med demensdrabbade och närstående, kan detta arbetssätt vara ett medel för verksamheter att uppfylla skyldigheterna om:

  • individuell uppföljning av genomförandeplaner för personer med demenssjukdom
  • att närstående bör, om den enskilde så vill, ges möjlighet att delta i arbetet med att upprätta en genomförandeplan
  • att erbjuda stöd till personer som vårdar en långvarigt sjuk eller äldre närstående.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-30
ISBN: 978-91-7555-079-4
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Elizabeth Åhsberg
075-247 40 37

Mer hos oss

Demens

Äldre