/
/

Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa – Slutrapport

Rapporten redovisar Socialstyrelsens aktiviteter för att stödja arbetet med att uppmärksamma och arbeta med äldres psykiska ohälsa perioden april 2010–maj 2013. Rapporten ger också förslag på fortsatta åtgärder för att stödja arbetet.

Bilagor

Sammanfattning

Den åldrande befolkningen ställer högre krav på psykiatriskt stöd

I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar. Detta kommer att ställas högre krav på det psykiatriska stödet i primärvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att ta fram vägledning för att utveckla det psykiatriska stödet till äldre personer med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Det här är en sammanställning av Socialstyrelsens aktiviteter på området psykisk ohälsa bland äldre personer perioden april 2010–maj 2013. Socialstyrelsens har tagit fram preliminära versioner av vägledningar som är riktade till primärvården och socialtjänsten. Dessa vägledningar handlar framför allt om att utveckla samarbetet mellan huvudmännen, att upptäcka äldre med psykisk ohälsa samt att bemöta dessa personer. Vägledningarna kommer att skickas ut på remiss under sommaren för publicering under hösten 2013. Socialstyrelsen har därutöver gett stöd till utvecklingssatsningar inom området psykisk ohälsa bland äldre, i första hand med fokus på samarbete mellan huvudmännen.

Äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område. Flera landsting saknar i dag specifika äldrepsykiatriska verksamheter, och många saknar boendestöd och daglig verksamhet för personer över 65 år. De flesta äldre som insjuknade efter 65 års ålder har inte tillgång till psykiatrisk expertis eller samtalsbehandling. Andelen personer 80 år och äldre som har tre eller fler psykofarmaka varierar över landet, men uppgår till mellan 2 och 11 procent.

Socialstyrelsen anser att det är viktigt att äldre får bättre diagnostisering och behandling i primärvården samt bättre socialt stöd. Vidare att kompetensen inom området psykisk ohälsa bland äldre stärks hos personalen samt att erfarenheter från samverkansöverenskommelserna sprids. Dessutom är det viktigt att utveckla former för att på regional nivå integrera utveckling, forskning, utbildning och praktik kring äldres psykiska ohälsa.

Socialstyrelsen bedömer också att det krävs ett samordnat agerande på nationell, regional och lokal nivå när det gäller äldres psykiska hälsa. Detta agerande bör leda till en gemensam strategi för att stärka personalens kompetens och öka tillgången till handledning, uppföljning och vetenskapligt prövade insatser.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-3
ISBN: 978-91-7555-070-1
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Niklas Bjurström
075-247 35 66