/
/

Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården

Socialstyrelsen har utfört registeranalyser av psykisk sjukdom bland äldre och den behandling de får inom vården. Denna rapport beskriver bland annat konsekvenserna av att äldre inte får tillgång till specialiserad psykiatrisk vård och av den utbredda användningen av psykofarmaka.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utfört analyser av psykisk sjukdom bland äldre och den behandling och det omhändertagande de får inom vården, genom att hämta uppgifter från myndighetens olika nationella register.

Bland äldre med psykisk sjukdom är det mycket vanligt att ångetssjukdomar debuterar för första gången efter 65 års ålder medan svårare tillstånd som psykossjukdomar i större utsträckning debuterar före 65 års ålder. Många äldre med psykisk sjukdom får sin behandling tillgodosedd inom den somatiska vården. Äldre som vårdas för psykisk sjukdom vid en somatisk klinik har högre dödlighet inom ett år efter vårdtillfället jämfört med äldre som vårdas inom den psykiatriska vården.

Äldre som diagnostiseras vid en somatisk klinik har också en lägre användning av psykofarmaka och vårdas inte lika ofta på nytt såsom äldre som hade fått tillgång till specialiserad psykiatrisk vård.

Äldre som har depressioner eller ångestsjukdomar har i större omfattning än övriga äldre en stor samsjuklighet i svårare somatiska sjukdomar som hjärtsjukdomar och kroniska sjukdomar i luftvägarna. Trots ett stort somatisk vårdbehov får inte äldre med psykisk sjukdom ett lika gott somatisk omhändertagande som övriga äldre. Äldre med psykisk sjukdom som insjuknar i stroke eller hjärtinfarkt behandlas inte med karotiskirurgi respektive ballongvidgning i samma utsträckning som övriga äldre patienter.

Den utbredda behandlingen med psykofarmaka bland äldre ökar påtagligt riskerna för läkemedelsbiverkningar. Äldre som regelbundet använder olika psykofarmaka har ökade risker för exempelvis fallolyckor och mag-tarmblödningar samt död. Psykofarmaka förskrivs framförallt inom primärvården.

Socialstyrelsen kan konstatera att äldre med psykisk sjukdom många gånger vårdas i sammanhang där vården inte är van att handskas med problematiken. Detta kan medföra att äldre med psykisk sjukdom antingen underbehandlas eller att behandlingen blir olämplig för gruppen.

Myndigheten slår också fast att det finns ett behov av ett multidisciplinärt angreppssätt inom vården då somatisk och psykisk sjuklighet tydligt flätas samman bland äldre med psykisk sjukdom. Resultaten som rapporten redogör för ger stöd åt myndighetens tidigare uppfattning att äldre med psykisk sjukdom missgynnas. Det är nu uppenbart att detta kan medföra allvarliga konsekvenser för de äldre. Myndigheten understryker vikten av att en god och jämlik vård når äldre med psykisk sjukdom. 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-22
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr