/
/

Registeranalyser av de mest sjuka äldres vård och omsorg

Socialstyrelsen har gjort en fördjupad studie och registeranalyser av uppgifter som rör gruppen mest sjuka äldre. Den här rapporten beskriver förändringar över tid samt olika aspekter av vården och omsorgen om de som bor i ordinärt och särskilt boende.

Sammanfattning

I den här rapporten beskriver Socialstyrelsen de mest sjuka äldres situation utifrån uppgifter från hälsodata- och socialtjänstregistren, kvalitetsregistren Rikshöft och Riks-Stroke, forskningsstudien SNAC-K och undersökningen om äldres uppfattning om äldreomsorgen.

Rapporten beskriver förändringar i gruppen över tid samt olika aspekter av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre som bor i ordinärt och särskilt boende.

Socialstyrelsen konstaterar att:

  • De mest sjuka äldre har många kontakter med sjukvård och socialtjänst. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverkar för att kunna ge en god vård och omsorg.
  • En större andel av de mest sjuka äldre i ordinärt boende återfår funktionsförmågan efter stroke och höftfraktur jämfört med dem som bor i särskilt boende. Fler i ordinärt boende får träffa sjukgymnast och arbetsterapeut direkt efter en stroke och en större andel återfår förmågan att gå, klä sig och klara av toalettbesök själv. De har också lägre risk för trycksår efter höftfraktur.
  • De mest sjuka äldre som bor i särskilt boende har bättre möjligheter att snabbt få vård efter stroke och höftfraktur jämfört med dem som bor i ordinärt boende. De vårdas också av specialistläkare vid psykisk sjukdom i större utsträckning och har lägre risk för självmord.
  • Läkemedelsanvändningen i särskilt boende är hög, speciellt avseende psykofarmaka. Förskrivning av kombinationer av läkemedel som bör undvikas för att de kan ge upphov till allvarliga kliniska konsekvenser är vanligare i ordinärt boende än i särskilt boende.
  • De mest sjuka äldre är generellt sett nöjda med äldreomsorgen. De har stort förtroende för personalen och anser att bemötandet är bra. Däremot är de mindre nöjda med möjligheterna att komma i kontakt med läkare och många besväras av ensamhet.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-21
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Anna Bennet
075-247 30 00