/
/

Kompetenssatsning 2009-2012 – Personal som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa

Detta är en slutrapport om regeringens satsning på förstärkt kompetens för personal i den psykiatriska hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. I rapporten redovisar vi genomförda aktiviteter och resultat samt effekter.

Sammanfattning

Regeringen har under fyra år satsat på att förstärka kompetensen för personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Detta är Socialstyrelsens slutrapport.

Socialstyrelsen har fördelat medel till 289 projekt, och huvudmännen har genomfört utbildningar motsvarande cirka 10 000 kursdagar. Minst 30 000 personer har deltagit i dessa utbildningar. Utbildningsinsatserna har förbrukat 406 av de 428,5 miljoner kronor som fördelades från 2008 till och med 2011.

Resultaten visar att projekten når ut förhållandevis väl till baspersonalen i kommuner och landsting. Detta är personal som arbetar nära personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning men som ofta saknar grundläggande utbildning inom området och har stora behov av kompetensutveckling.

Kompetenssatsningen har nått ut till alla kommuner och landsting och flera högskolor och universitet har varit engagerade i utbildningarna. Efter satsningens slut erbjuder dock endast ett par universitet kurser som rör arbetet med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

I de flesta projekten har huvudmännen bjudit in brukar- och anhörigföreningar att delta i projektplanering och i styrning av projekten. Många utbildningar har också anlitat brukare och anhöriga som föreläsare.

I några projekt har brukarrevisioner och utbildning av brukarrevisorer utvecklats. Det är brukare eller före detta brukare som har fått utbildning som brukarrevisorer och därefter granskat kvaliteten i en verksamhet som riktar sig till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Brukarrevisioner har genomförts på flera orter, i regel utifrån ett forsknings- och utvecklingscentrum, ett regionförbund eller en kommun. Det är sällan som brukarföreningar själva har tagit initiativ till brukarrevisionerna.

I några län har kommuner och landsting skapat gemensamma strukturer, till exempel gemensamma styrgrupper för att planera och genomföra kompetensutvecklingen för personalen. I flera av dessa ingår representanter för brukar- och anhörigföreningar. På så sätt har förutsättningar skapats för en långsiktig gemensam kompetensutveckling för personal som arbetar med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Flera projekt har utvecklat kurser och annat utbildningsmaterial som finns publicerade på internet. Dessa kunskapskällor kommer i framtiden även att finnas tillgängliga för personal från andra kommuner och landsting. Ett par av dessa har publicerats på Socialstyrelsens webbportal Kunskapsguiden, och ytterligare några webbutbildningar kan bli aktuella för publicering på denna portal.

Ett krav på utbildningarna var att kommuner och landsting skulle planera dem gemensamt, vilket de har gjort och visat att det har haft god effekt. Med några få undantag har alla utbildningar planerats i gemensamma styrgrupper, och de riktades till både kommun- och landstingsanställd personal. Många deltagare vittnar om att de genom utbildningarna har skapat kontakter och fått förståelse och respekt för personal som inte tillhör den egna organisationen. Detta har underlättat den del av arbetet som kräver samarbete över de organisatoriska gränserna. I flera län har man också byggt upp ett gemensamt arbete med vård- och stödsamordnare.

Uppföljningen visar att kompetenssatsningen har bidragit till att uppnå målet att utveckla en evidensbaserad praktik som förenar vetenskaplig och professionell kunskap med den enskildes erfarenheter och önskemål.

Socialstyrelsen konstaterar

Sammanfattningsvis drar Socialstyrelsen följande slutsatser:

  • Det stora intresset för de grundläggande utbildningarna i denna satsning visar att det finns ett behov av en reguljär grundutbildning för personal som vill arbeta med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.
  • Regeringens krav att projektansökningarna skulle vara utformade i samverkan med brukar- och patientanhörigorganisationer visade sig vara en framgångsfaktor. Så gott som alla projekt har inbjudit brukar- och anhörigrepresentanter till planering, styrning och genomförande av utbildningarna.
  • Kommuner och landsting behöver fortsätta att utveckla sitt samarbete med syftet att få en samordnad och kontinuerlig fortbildning för all per-sonal inom området psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.
  • Socialstyrelsen bedömer att eventuella framtida statliga satsningar bör beakta huvudmännens behov av att planera och genomföra aktiviteter under en längre period. Myndighetsbeslut om bidrag till enskilda projekt skulle kunna fattas för till exempel tre år i stället för ett.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-20
Format: POD
Antal sidor: 37
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Dick Lindberg
075-247 30 00