/
/

Öppna jämförelser 2013 – Läkemedelsbehandlingar – Jämförelser mellan landsting

Rapporten redovisar 29 indikatorer inom olika aspekter av läkemedelsbehandling i Sverige. Indikatorerna belyser främst sekundärprevention efter hjärt- och kärlsjukdom och stroke, antibiotikabehandling, läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa och vid vissa tillstånd inom rörelseorgans sjukdomar samt läkemedelsanvändningen hos äldre.

Bilaga

Indikatorbeskrivningar

Sammanfattning

För första gången redovisar Socialstyrelsen en samlad öppen jämförelse av läkemedelsområdet. Rapporten har tagits fram i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

I rapporten redovisas 29 indikatorer avseende läkemedelsbehandling.
Urvalet av indikatorer har gjorts utifrån redan befintliga, tidigare publicerade indikatorer. Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar är ett långsiktigt arbete och det finns behov av att utveckla fler indikatorerinom flera prioriterade områden. Ett sådant område är barn och läkemedel där det i nuläget råder stor kunskapsbrist samtidigt som förskrivningen av vissa läkemedel, framför allt psykofarmaka, till barn
ökar.

Resultat som visar på en positiv utveckling:

  • Utvecklingen fortsätter i rätt riktning när det gäller antibiotikaförskrivningen i Sverige. Sett till antal expedierade antibiotikarecept minskar förskrivningen av antibiotika långsamt. Andelen av den antibiotika som skrivs ut till barn som behandlas för luftvägsinfektioner som har smalt antibakteriellt spektrum (penicillin V) ökar, vilket är en positiv utveckling. Det finns dock fortfarande relativt stora variationer mellan landstingen vilket tyder på fortsatt utrymme för förbättring.
  • I de flesta landsting får en allt större andel av patienter med stroke trombolysbehandling och det går också fortare att starta behandlingen efter ankomst till sjukhus jämfört med tidigare år.

Resultat som visar på förbättringsområden:

  • Äldres läkemedelsbehandling kan fortfarande förbättras.
    Personer över 75 år behandlas med i genomsnitt fem läkemedel samtidigt, vilket är en ofta tilllämpad gräns för så kallad polyfarmaci. Polyfarmaci är den enskilt största riskfaktorn för läkemedelsbiverkningar hos äldre. Elva procent av alla personer över 75 år behandlas med tio eller fler läkemedel samtidigt, och var tionde person förskrivs läkemedel som bör undvikas till äldre.
  • Under 2011 hade sex av tio patienter som besökte läkare i primärvården ett recept med sig efter besöket. Många patienter upplevdeinformationsbrister i samband med förskrivningen: de blev inte i tillräcklig utsträckning tillfrågade om vilka andra läkemedel de använde eller vilka biverkningar de skulle vara uppmärksamma på.
  • Antal patienter som har regelbunden behandling med lugnande medel eller sömnmedel varierar stort mellan landstingen, och det finns också stora könsskillnader. Kvinnor behandlas i högre utsträckning än män och cirka 4 procent av alla kvinnor mellan 20–79 år använder regelbundet lugnande medel eller sömnmedel
  • Kvinnor som har haft benskörhetsfraktur behandlas i liten omfattning med läkemedel mot osteoporos och variationen mellan olika landsting är betydande.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-1
ISBN: 978-91-7555-059-6
Format: Bok
Antal sidor: 68
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Kontakt

Eva Nyman
075-247 30 00