/
/

Landstingens stöd till glasögon för barn – en kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen en kartläggning av landstingens bidragsgivning för glasögon till barn och unga. Syftet är att få en mer likvärdig hantering av bidragen över landet.

Sammanfattning

Socialstyrelsens uppdrag har varit att kartlägga landstingens bidragsgivning för glasögon till barn och unga inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet. Syftet är att få en mer likvärdig hantering av bidragen över landet. Socialstyrelsen ska även, om det bedöms nödvändigt, lämna förslag på en vägledning för landstingens hjälpverksamhet.

  • Socialstyrelsen bedömer att 12–13 procent av barnen i grundskoleåldern kan behöva glasögon eller kontaktlinser. Det innebär cirka 110 000 –
    118 000 barn i åldern 8–16 år.
  • Alla landsting, utom Stockholm läns landsting, ger bidrag till standardglasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern 0–7 år.
  • För barn över 8 år och upp till 19 år ger fem landsting bidrag till standardglasögon med belopp som varierar mellan 300 kronor och 1 000 kronor.
  • Socialstyrelsens kartläggning visar att för barn och unga med grava synfel finns det ekonomiskt stöd i någon form till glasögon i alla landsting och att det för de mest utsatta barnen också finns ett yttersta skyddsnät, i form av ekonomiskt bistånd.
  • Socialstyrelsen konstaterar att det finns det stora skillnader i landstingens bidragsgivning för glasögon till barn och unga. Den skiljer sig åt både när det gäller bidragens storlek och vad bidrag ges för, men också för vilka åldersgrupper som bidrag ges till.
  • Socialstyrelsen konstaterar att gällande regelverk om hjälpmedel lämnar utrymme för olika tolkningar i landstingen om vad som kan betraktas som ett hjälpmedel inom hälso- och sjukvården.
  • Socialstyrelsen anser att det i nuläget inte finns något behov av att utfärda en vägledning för landstingens bidragsgivning inom hjälpmedelsverksamheten för glasögon till barn, eftersom allt fler landsting ser över sin bidragsgivning för glasögon.
  • Socialstyrelsen föreslår att landstingen, med stöd av den kartläggning som Socialstyrelsen gjort i detta uppdrag, gemensamt ser över bidragsgivningen till glasögon för barn i syfte att minska skillnaderna mellan landstingen.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-57
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Kristina Stig
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj