/
/

METIS-projektet – uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007–2012 – Slutrapport

Rapporten redovisar hur statsbidraget till METIS-projektet, Mer teori i specialisttjänstgöringen, har disponerats 2007 – 2012. Projektet har letts av IPULS och syftat till att utveckla specialistkompetenskurserna i psykiatri.

Sammanfattning

Den psykiska ohälsan har ökat under det senaste decenniet, framför allt bland yngre kvinnor. Mellan 20 och 40 procent av befolkningen uppger att de lider av psykisk ohälsa och mellan 5 och 10 procent uppskattas behöva psykiatrisk behandling [1]. Psykisk ohälsa är i dag den helt dominerande diagnosen bakom sjukskrivningarna [2]. Behovet av specialiserade behandlingsinsatser inom psykiatrin ökar, medan det råder brist på specialistläkare inom psykiatrin. Därför har IPULS fått särskilda medel för insatser som ska öka intresset hos nyutbildade läkare att söka sig till specialistutbildningen inom psykiatrin, främst genom att utveckla och förstärka specialistkompetenskurserna (SK-kurserna) i psykiatri (S2007/4916/HS). Totalt har projektet beviljats 35,7 miljoner kronor i statsbidrag. Denna rapport följer upp resultatet av METIS-satsningen, som pågick under perioden 2007–2012.

Sammanlagt har IPULS utvecklat 22 ämneskurser, hållit 92 METIS-kurser och fyllt 2 309 kursplatser. IPULS har även säkerställt kvaliteten i kurserna, utvecklat en lärarkår om cirka 200 personer och förankrat den
pedagogiska modellen i professionen och i verksamheten.
Socialstyrelsen bedömer därmed att IPULS har uppfyllt målsättningen med det uppdrag som bedrivits inom ramen för METIS-projektet.

Socialstyrelsen gör i övrigt följande bedömningar:

  • Det samlade utbudet av de ämneskurser som utvecklats genom projektet speglar väl de målformuleringar som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17).
  • Behovet av antal kurser är i det närmaste täckt. För de cirka 700 ST-läkare i de psykiatriska specialiteterna uppskattas behovet till omkring 56 kurser per år. Behovet minskar dock till cirka 44 kurser per år om planerna på ett separat kursutbud för specialiteten barn- och ungdomspsykiatri respektive rättspsykiatri realiseras. Genom att utnyttja kursplatserna bättre kan behovet minskas med en till två kurser per år. För 2013 omfattar utbudet 41 kurser.
  • Trots att METIS-kurserna har hållits i samtliga sjukvårdsregioner, kan det konstateras att det råder en regional obalans i kursgivningen. IPULS har arbetat för att få en bättre balans i spridningen, men detta har av olika skäl visat sig svårt; störst andel av ST-läkarna inom de psykiatriska specialiteterna var 2012 verksamma i Stockholmsregionen, söktrycket var betydligt lägre till kurser i Norrlandsregionen och inga formella hinder finns för att söka en SK-kurs i en annan sjukvårdsregion än där man är verksam. Socialstyrelsen gör dock bedömningen att ambitionen så långt som möjligt bör vara att minska den geografiska obalansen i kursutbudet.
  • Utvärderingen av samtliga kurser visar att deltagarna övervägande har lämnat positiva omdömen.
  • Antalet utfärdade specialistbevis i de psykiatriska specialiteterna har ökat under det senaste decenniet, från 111 bevis år 2003 till 163 bevis år 2012. De första METIS-kurserna hölls 2009 och kursutbudet var inte heltäckande förrän 2012, vilket innebär att effekterna av METIS-projektet inte kan återspeglas i denna statistik förrän tidigast år 2014 och fullt ut först omkring 2017. Den ökade tillströmningen av ST-läkare till de psykiatriska specialiteterna kan dock utgöra en effekt av METIS-projektet från och med år 2009.
  • Kursutbudet i METIS är väl förankrat i professionen liksom i verksamheten och marknadsförs på samma vis som övriga SK-kurser. Det finns inget som tyder på några skillnader i förankring hos offentliga respektive enskilda aktörer.
  • Utbudet av ämneskurser är färdigutvecklat och det finns en modell för att planera, revidera, marknadsföra och genomföra kurserna. Därmed är de grundläggande förutsättningarna för den fortsatta driften uppfyllda.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-47
Format: POD
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anneli Kastrup
075-247 30 00