/
/

Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga – underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

I underlagsrapporten presenterar Socialstyrelsen bland annat den första svenska studien där tandhälsa och tandvårdsbesök bland barn och unga i Sverige undersöks i samband med deras föräldrars tandhälsa och levnadsförhållanden.

Huvudrapport 

Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Sammanfattning

Majoriteten av barn och unga kommer till tandvårdsbesök när de blir kallade. Störst andel barn undersöks i Stockholms län, totalt 88 procent. Överlag är tandhälsan god – närmare 95 procent av alla 3-åringar är kariesfria – även om den tydligt försämras när barnen växer upp.

Det finns ett samband mellan barns och föräldrars tandhälsa. Karies är 1,5–2 gånger vanligare bland barn och unga till föräldrar som själva har dålig tandhälsa. Ju sämre tandhälsa föräldrarna har, desto mer ökar risken för att barnen ska få omfattande kariesangrepp.

Föräldrarnas sociala förhållanden har betydelse för barn och unga både när det gäller att komma (eller inte komma) till tandvården och när det gäller att få karies.

De starkaste riskfaktorerna bland barn och unga för att få karies är att ha invandrade föräldrar från länder utanför Norden och Västeuropa, att familjen får ekonomiskt bistånd, att föräldrarna har högst grundskoleutbildning, att föräldrarna är unga och själva har dålig tandhälsa.

De förhållanden som ökar risken för att barn inte kommer till tandvården är att de har en ensamstående förälder, en ung förälder, om familjen får ekonomiskt bistånd eller om föräldrarna har låg utbildning.

Barn till unga föräldrar som själva inte kommer till tandvården löper störst risk att utebli från tandvårdsbesök – mer än 4 gånger högre – jämfört med barn till äldre föräldrar som kommer till tandvården.

Barn och unga i Stockholms län som bor i resursvaga grannskap med hög koncentration av synliga invandrargrupper har ökad risk både för att utebli från tandvården och för att få sämre tandhälsa jämfört med jämnåriga som bor i resursstarka områden med huvudsakligen Sverigefödda invånare.

Resultaten pekar på behov av ytterligare åtgärder som är direkt riktade till invandrade föräldrar, främst från länder utanför Norden och Västeuropa, föräldrar som har dålig tandhälsa eller som är unga och som själva inte besöker tandvården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-34
Format: POD
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Danuta Biterman
075-247 30 00