Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2012 – underlag till öppna jämförelser och Äldreguiden 2013

I rapporten redovisas resultatet från den kommun-och enhetsundersökning som Socialstyrelsen genomförde hösten 2012. Totalt har 97 procent av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit. Det är den enda datakällan på nationell nivå för rikstäckande uppgifter på enhetsnivå av hemtjänstverksamheter och särskilda boenden.

Bilaga

Samtliga resultat, kommun- och enhetsundersökningen och Äldreguiden 2012

Utveckling av indikatorer på inkontinensområdet

Sammanfattning

Denna rapport redovisar resultatet från den kommun- och enhetsundersökning om vård och omsorg om äldre som Socialstyrelsen genomförde hösten 2012.

Undersökningen har två syften, dels att ge underlag till Socialstyrelsens webbaserade Äldreguide som riktar sig till allmänheten, dels att ge underlag till öppna jämförelser för kommunernas verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen. Kommun- och enhetsundersökningen är den enda datakällan på nationell nivå för rikstäckande uppgifter på enhetsnivå av hemtjänstverksamheter och särskilda boenden.

Totalt har 97 procent av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i undersökningen.

Viktiga resultat från kommun- och enhetsundersökningen

  • 37 procent av kommunerna och stadsdelarna i undersökningen garanterar att den som använder sitt trygghetslarm i ordinärt boende kan, när behov finns, får hjälp av personal på plats inom 30 minuter. 46 procent av kommunerna ger inga garantier alls.
  • 65 procent av äldre i särskilt boende har tillgång till styrke- och balansträning minst en gång per vecka. Målet är att samtliga enheter ska kunna erbjuda denna typ av träning.
  • 20 procent av personer i särskilt boende över 75 år och 18 procent i hemtjänst använder tio eller fler läkemedel. Användningen i särskilt boende är nästan dubbelt så hög jämfört med hela befolkningen över 75 år. Personer med omfattande läkemedelsbehandling löper en ökad risk att dö eller att behöva söka vård akut.
  • 36 procent av personer med hemtjänst har fått minst ett av sina beslut uppföljda av kommunernas handläggare under perioden 1 april till 30 september. Motsvarande uppgift för särskilt boende är 14 procent. Målet är att samtliga personer som har beslut, regelbundet får en uppföljning.
  • Varje heltidsanställd handläggare i kommunerna har i genomsnitt ansvar för 161 personer som är 65 år eller äldre. Handläggarna fattar beslut om insatser enligt socialtjänstlagen i form av till exempel hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende.

Socialstyrelsens undersökning visar att långt ifrån alla äldre personer får möjlighet att utvärdera sin äldreomsorg tillsammans med ansvarig handläggare. Varje handläggare har ansvar för många personer och de nya bestämmelserna avseende bemanning i särskilt boende som införs år 2014 innebär fler och nya uppgifter. Färre än hälften, 46 procent, av kommunerna och stadsdelarna som ingick i undersökningen har en plan för handläggarnas kompetensutveckling. Socialstyrelsen anser att biståndshandläggarna måste ges bättre förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter.

Register är att föredra

Socialstyrelsens målsättning är att på sikt kunna hämta fler uppgifter via befintlig statistik och befintliga register. Uppgifter om fall, trycksår och undernäring, som tidigare ingick i kommun- och enhetsundersökningen, kan nu hämtas från kvalitetsregistret Senior Alert. Frågor om dessa områden fanns därför inte med i enkätundersökningen från 2012. Socialstyrelsen har flera olika uppdrag som tillsammans syftar till att åstadkomma en utveckling av statistiken. Det handlar bland annat om utveckling av Socialstyrelsens patientregister och införande av ett behovs- och processorienterat arbetssätt med stöd av ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-32
Format: PDF
Antal sidor: 103
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Marianne Lidbrink
075-247 30 00