/
/

Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Akut hemlösa EU-medborgare har blivit alltmer synliga i Sverige. Många söker sig hit på grund av fattigdom och arbetslöshet och detta har lett till en förändrad hemlöshetssituation. Kartläggningen visar att dessa personer lever i stor utsatthet då de saknar försörjning och har begränsad tillgång till det svenska välfärdssystemet.

Sammanfattning

Denna kartläggning av utrikesfödda hemlösa personer baseras på uppgifter från kommuner, organisationer, kyrkor, polisen och andra myndigheter. De fördjupande uppgifter som beskriver personernas situation samlades in under ett mätdygn den 29 november 2012.

Kartläggningen visar att de personer som lever i hemlöshet och som vistas i Sverige inom EU:s fria rörlighet har sökt sig hit för att hitta arbete och försörjning. På grund av språksvårigheter och andra hinder har de svårt att få en förankring på den svenska arbetsmarknaden och detta innebär att de också har små möjligheter att finna något stabilt boende. Dessa personer lever med andra ord både i hemlöshet och utan försörjning.

Liksom de hemlösa personer som beskrevs i den nationella kartläggningen, är inte heller de utrikesfödda hemlösa någon homogen grupp. De har olika förutsättningar och behov. Flera av dessa olikheter blir synliga i kartläggningen. Här finns både arbetsföra, unga män med utbildning och familjer som flyr från fattigdom och diskriminering.

Under mätdygnet inrapporterades totalt 370 hemlösa utrikesfödda personer. En övervägande majoritet av dem vistades i storstadsregionerna. Spridningen i landet ser ut så att 60 kommuner har träffat någon utrikesfödd hemlös utan uppehållstillstånd under 2012 men endast 15 kommuner har rapporterat att de har träffat fler än fem personer ur gruppen. Sammanfattningsvis visar kartläggningen följande:

  • 80 procent av de utrikesfödda hemlösa personerna är män.
  • Medelåldern är 38 år. Den yngsta är 18 år, den äldsta 76 år.
  • Närmare hälften av de 370 personerna sover utomhus, antingen i offentliga miljöer eller i tält, bil, husvagn eller på camping.
  • Cirka 80 procent har varit hemlösa i Sverige mindre än ett år.
  • Majoriteten av dem har inte varit hemlösa i hemlandet.
  • 85 procent uppger arbetslöshet som främsta orsaken till hemlösheten.
  • Närmare hälften saknar helt inkomst.
  • Drygt 30 procent försörjer sig genom att tigga, spela musik på gatan eller liknande.
  • Cirka 20 procent får lön från arbete, antingen tillfälligt eller regelbundet.

Cirka 80 procent av de utrikesfödda hemlösa har tagit emot stöd och hjälp. Det har främst handlat om praktisk hjälp i form av mat, kläder, och rådgivning. Hjälpen kommer till allra största delen från kyrkor och ideella organisationer. Kommunernas socialtjänst möter inte denna grupp i någon större utsträckning och bistår vanligtvis endast med akuta insatser. Det finns ett behov av stöd anpassat efter denna grupps särskilda behov. Information behövs också på alla nivåer – riktad till individen, verksamheterna och myndigheter. Det handlar både om tolkning av regelverk och mer allmän in-formation om det svenska systemet.

Kartläggningen visar att det finns misstankar om koppling mellan hemlöshet och människohandel men att lagföring är ovanligt. Eftersom de hemlösa EU-migranterna är mycket utsatta finns det anledning att misstänka att de även är exponerade i dessa sammanhang.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-3
ISBN: 978-91-7555-060-2
Format: POD
Antal sidor: 67
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr