/
/

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

Vägledningen beskriver socialtjänstens ansvar att ge alla placerade ensamkommande barn och unga en trygg och säker omvårdnad och boende. Vägledningen vill motivera och underlätta för socialtjänsten att flytta fram positionerna genom att tydliggöra olika myndigheters ansvar och påtala det stora behovet av samverkan.

Rättelse s. 69: Vi refererar felaktigt till en kammarrättsdom med mål nr 1147-11, det rätta målnumret är 1447-11 (Kammarrätten i Jönköping, 2011-12-13, mål nr 1447-11).

Sammanfattning

Sedan den 1 juli 2006 gäller att staten, genom Migrationsverket – som har huvudansvaret för mottagande av alla asylsökande – ska anvisa en kommun som i sin tur ska ordna ett boende för barnet och det reella mottagandet ska ske i en kommun inom ramen för socialtjänsten. Att ta emot de barn som kommer är en angelägen och utmanande uppgift för socialtjänsten. Socialstyrelsen har identifierat vissa brister vad gäller socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga, varför denna vägledning tagits fram för att ge ansvariga inom professionen användbar information och hjälp i arbetet – till gagn för barnen. Vägledningen riktar sig till den personal inom socialtjänsten som arbetar med ensamkommande barn och de vårdgivare som socialnämnden i sin tur utser att ta hand om barnens behov av boende, stöd och annan hjälp.

Vägledningen ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens olika publicerade föreskrifter och allmänna råd med tillhörande handböcker och vägledningar om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga, om socialnämndens ansvar och uppgifter gällande barn och unga i familjehem och HVB, om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare med flera publikationer. Samma regelverk och ansvar som gäller för alla andra placerade barn och unga, gäller givetvis också för barn och unga som kommer ensamma till Sverige och i och med det blir aktuella för insatser inom socialtjänsten. Även Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd med tillhörande handbok, kan utgöra ett viktigt stöd för handläggare med ansvar för ärenden gällande ensamkommande barn och unga.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-2
Format: PDF
Antal sidor: 116
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Elisabet Svedberg
075-247 30 00