/
/

Brottsofferstatistik – förslag till statistikutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård 

I denna rapport redovisar vi en analys av förutsättningarna för att förbättra insamlingen av statistik om brottsoffer när det gäller socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har genomfört en begränsad undersökning i ett antal kommuner med fokus på deras arbete med brottsoffer (offer för hot och våld). Samtliga svarande kommuner har uppgett att de har en sådan verksamhet. Variationer finns, bl.a. avseende möjligheterna att ta fram data som kan beskriva både klientgrupp och insatser. Nära hälften av de totala insatserna för brottsoffer har getts i form av serviceinsatser utan biståndsbeslut. Detta kan vara ett av skälen till att det finns brister i dokumentation och statistik, eftersom sådana insatser inte omfattas av dokumentationsskyldighet.

Det framkom att målgruppen hade fått ta del av en bred palett av insatser, från information till ekonomiskt bistånd och boendeinsatser. Aktualiseringen av ett ärende sker oftast från polisen eller skolan, och endast undantagsvis kommer en begäran om stöd från den utsatte själv. Trots de problem som finns för kommunerna att få fram detaljuppgifter om brottsoffer, tyder tillgängliga data på att andelen män inte är obetydlig. Manliga brottsoffer drabbas ofta i utemiljöer, medan kvinnornas utsatthet i högre grad är kopplad till hemmet.

Inom hälso- och sjukvården finns etablerade rutiner som gör att uppgifter om brottsoffer regelbundet registreras och rapporteras till nationella register. Det avser framför allt uppgifter till patientregistret, dödsorsaksregistret och den s.k. IDB -databasen. Antalet personer som registrerades i patientregistret med en skada efter övergrepp av annan person uppgick 2011 till drygt 14000 personer, fördelade på drygt 19 000 vårdtillfällen. Av dessa personer var 69 procent män. Det totala antalet våldsutsatta är sannolikt betydligt högre. En skattning baserad på patientregisterdata pekar mot att antalet kan uppgå till cirka 48 000 personer. I en undersökning av Brottsförebyggande rådet (Brå) uppger drygt 180 000 personer att de har blivit utsatta för misshandel.

Det finns en klassifikation som är avsedd att användas för att registrera hälso- och sjukvårdens insatser (åtgärdskoder). De används dock i varierande grad. Av de vårdtillfällen som avsåg personer som vårdats efter sexuellt övergrepp registrerades åtgärdskoden ”Undersökning efter våldtäkt eller misstänkt våldtäkt” i 26 procent av fallen, vilket tyder på underrapportering. Övriga åtgärdskoder användes än mer sporadiskt. Resultatet talar för att hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att registrera uppgifter med stöd av befintliga åtgärdskoder. Därtill bör i första hand professionen överväga behovet av ytterligare koder som bättre kan spegla de insatser som görs för våldsutsatta.

Dödsorsaksstatistiken visar att under 2011 hade 67 personer avlidit som en följd av övergrepp av annan person. Av dessa var 17 kvinnor. Statstiken är mycket tillförlitlig och används ofta parallellt med rättsdata för att beskriva dödligt våld.

Skadedatabasen IDB är inte rikstäckande men data kan användas för att göra skattningar av omfattningen på riksnivå. En preliminär skattning för 2011 visade nivåer som i stort sett motsvarade antalet registrerade våldsutsatta personer i patientregistret.

Socialstyrelsens överväganden och förslag

I nuläget är det inte möjligt att i statistiken skilja ut biståndsbeslutade insatser för brottsoffer från socialtjänstens övriga insatser. För att det ska bli möjligt, men även för att samla in uppgifter som inte föregås av ett biståndsbeslut, behöver nuvarande regelverk ändras. Det gäller såväl förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter som Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter.

Under förutsättning att ovanstående förordningsändring görs, avser Socialstyrelsen att fortsätta sitt arbete för att möjliggöra en reguljär insamling av brottsofferdata. Myndigheten gör bedömningen att uppgifterna bör samlas in i form av mängddata, eftersom en insamling av personnummerbaserade uppgifter är mindre lämplig utifrån integritetsskäl. Uppgiftsinsamlingen bör bygga på frågor i den enkät som har legat till grund för den studie som har gjorts inom ramen för detta uppdrag. Det betyder att i huvudsak följande uppgifter kommer att ingå: kön, ålder, typ av insats, brottstyp, aktualisering och typ av stöd till närstående.

Vidare förutsätts att termer och begrepp korresponderar med den terminologi som kommer att gälla för brottsoffer som ett resultat av Socialstyrelsens terminologiarbete. Därtill behöver socialtjänsten etablera rutiner för registrering och rapportering av uppgifter om insatser. På hälso- och sjukvårdområdet är situationen närmast den omvända, regelverk, rutiner och grundläggande klassifikationer finns på plats. Förbättringar kan dock ske när det gäller användningen och utvecklingen av orsaks- och åtgärdsklassifikationer. Socialstyrelsen kommer att inleda en dialog med företrädare för hälso- och sjukvården, i syfte att undersöka förutsättningarna för att utveckla åtgärdsklassifikationen så att den på ett bättre sätt kan fånga och beskriva de insatser som görs för den aktuella målgruppen.

När det gäller indikatorer för att mäta insatserna för brottsoffer, anser Socialstyrelsen att ett fortsatt arbete bör ske inom ramen för det uppdrag myndigheten redan har att utveckla öppna jämförelser för brottsoffer. I denna rapport lämnas endast några förslag på möjliga indikatorer baserade på den utvidgning av statistiken på socialtjänstområdet som Socialstyrelsen föreslår.

Därutöver lämnas även förslag till indikatorer baserade på data från patientregistret. Indikatorerna är att betrakta som utvecklingsindikatorer, och behöver i ett nästa steg testas och korrigeras.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-4-23
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Daniel Svensson
075-247 30 00

Mer hos oss

Brottsoffer