/
/

Läkemedelsförsäljningen i Sverige – analys och prognos – april 2013

Rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i läkemedelsförsäljningen samt en bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna. Kostnaderna för läkemedelsförmånerna väntas fortsätta minska under 2013 för att sedan öka något år 2014.

Sammanfattning

Kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen

År 2012 minskade kostnaderna för läkemedelsförmånerna med 5,9 procent. En viktig anledning till denna historiskt sett unika nedgång var höjningen av nivåerna för högkostnadsskyddet den 1 januari 2012, som beräknas stå för en dryg tredjedel av kostnadsminskningen. Dessutom har effekterna av patentutgångar aldrig varit så stora som 2012. På ett år minskade förmånskostnaden med över en miljard kronor till följd av att generiska kopior på originalläkemedel introducerades på marknaden. Även TLV:s omprövningar och landstingens arbete med effektivare läkemedelsanvändning har bidragit till att kostnaden för läkemedelsförmånerna minskade kraftigt.

Samtidigt som effekterna av vissa kostnadssänkande faktorer är större än vanligt gäller det omvända för ett antal kostnadsdrivande faktorer. Antalet nya, innovativa läkemedel som introduceras för breda patientgrupper är precis som tidigare år lågt. Många nya läkemedel som introduceras är framtagna för små patientgrupper med komplicerade sjukdomar och används endast inom slutenvården. Dessutom hanteras även nya läkemedel som lämpar sig för receptförskrivning i högre grad än tidigare utanför förmånssystemet. Antalet läkemedel som fått avslag från TLV på grund av att myndigheten anser att priset inte står i rimligt förhållande till hälsovinsterna har ökat, precis som antalet återkallade ansökningar.

Socialstyrelsen prognostiserar att kostnaderna för läkemedelsförmånerna fortsätter att minska år 2013 (-2 procent), för att sedan öka något år 2014 (1,25 procent). De främsta anledningarna är följande:

  • De nya reglerna för högkostnadsskyddet fortsätter att påverka förmånskostnadernas ökningstakt 2013 men inte 2014
  • Kostnadsminskande effekter av patentutgångar får återigen ett stort genomslag 2013 för att sedan minska i betydelse
  • TLV:s omprövningar beräknas leda till ökad kostnadseffektivitet flera år framöver
  • Landstingens egna insatser för att uppnå en effektivare läkemedelsförskrivning pågår fortfarande, till exempel genom skarpare budgetansvar och ökad uppföljning av förskrivningsmönster.

Socialstyrelsen ställer sig positiv till ett fortsatt arbete mot en effektivare läkemedelsanvändning i Sverige, men anser det angeläget att tillgången till medicinskt motiverade läkemedel kan garanteras för patienter i hela landet.

Åren 2015–2017 förväntas kostnadsutvecklingen öka något. Antalet patentutgångar på syntetiska läkemedel med en stor förmånskostnad kommer att minska kraftigt. Även den sammanlagda kostnadssänkande effekten av TLV:s genomgångar och landstingens arbete med effektivare läkemedelsanvändning förväntas gradvis minska i betydelse.

Socialstyrelsens riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar har hittills inte lett till en tydlig ökning av användningen av TNF-alfahämmare och andra biologiska läkemedel. Myndighetens bedömning är att detta dels beror på strukturella faktorer såsom väntetider till reumatologer, men konstaterar också att landstingen aktivt försöker påverka förutsättningarna för förskrivning av dessa läkemedel, bland annat genom avtal med tillverkarna. Den här typen av avtal har tidigare inte förekommit inom öppenvården.

År 2012 var kostnaderna för läkemedelsförmånen (inklusive förbrukningsartiklar och moms) 19,7 miljarder kronor. Beroende på om kostnadsutvecklingen följer den högre eller den lägre ökningstakten i prognosen beräknas förmånskostnaden bli mellan 19,0 och 19,6 miljarder kronor 2017.  

Kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel

Enligt de uppgifter som finns att tillgå i Apotekens Service AB:s statistikdatabas har kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel inom slutenvården minskat kraftigt från 4,0 procent 2011 till -2,5 procent år 2012. Eftersom fler landsting än tidigare redovisar nettopriser och en del av inrapporteringen för denna typ av läkemedel helt uteblivit beräknas den verkliga kostnaden vara närmare 5 procent. Centraliserade läkemedelsupphandlingar till slutenvården i regi av SKL – inom områden där det finns samordningsfördelar – kommer eventuellt att begränsa kostnadsökningarna.

Introduktionen av nya, dyra specialläkemedel samt relativt måttliga effekter av patentutgångar inom slutenvården gör att den underliggande kostnadsökningstakten förväntas öka till ungefär 6 procent 2013 och 7 procent 2014. Den tidigare prognosen att den egentliga kostnadsutvecklingen kommer att ligga mellan 5 och 10 procent står sig således.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-4-21
Format: POD
Antal sidor: 81
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Maarten Sengers
075-247 30 00