/
/

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling – slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012

Regeringen har avsatt ytterligare 30 miljoner kronor under åren 2011 och 2012 som landstingen har fått ta del av för att stödja utbildning inom evidensbaserad psykologisk behandling för befintlig hälso- och sjukvårdspersonal. Rapporten redovisar hur dessa medel har använts.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela medel till landstingen för att stödja utbildning inom evidensbaserad psykologisk behandling för befintlig hälso- och sjukvårdspersonal (S2011/7705/FS). Socialstyrelsen har fördelat 18 miljoner kronor 2011 och 12 miljoner kronor 2012. Utbildningsstödet är en fortsättning på en tidigare treårig satsning. Denna rapport utgör slutredovisning av uppdraget.

Målet med utbildningssatsningen var att den skulle leda till ökad kompetens hos personalen genom att erbjuda dem utbildning i grundläggande psykoterapi. För personal som redan har grundläggande psykoterapikompetens har kompletterande utbildning erbjudits.

  • Socialstyrelsen konstaterar att utbildningssatsningen har bidragit till att 544 anställda inom hälso- och sjukvården i hela landet kommer att ha utbildats 2013. Satsningen har visat på ett gott resultat och överensstämmer i huvudsak med landstingens planering av antal utbildade.
  • Den största delen av satsningen har omfattat grundläggande psyko-terapiutbildning med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Det är främst socionomer/kuratorer och sjuksköterskor som deltagit i utbildningarna. Möjligheten att utbilda och fördjupa sig inom området psykologisk behandling har uppfattats som mycket värdefull av personalen. Satsningen har framför allt riktats till anställda i den allmänpsykiatriska öppenvården och därefter lika stora andelar från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och primärvården.
  • Flera landsting har dock påtalat att användningsområdet för medlen varit för begränsat, t.ex. hade medel behövts för resor, litteratur och vikarier. Från landstingen har också framförts att planering och upphandling av utbildningar har varit mycket tidskrävande.
  • Socialstyrelsen bedömer att medlen som har betalts ut använts till de konkreta satsningar och utbildningar som de varit avsedda för. Utbildningssatsningen har bidragit till att tillgången till psykologisk behandling har förbättrats och därmed varit ett stöd för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-4-20
Format: POD
Antal sidor: 17
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Birgitta Greitz
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa