/
/

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2012 – Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Rapporten redovisar omfattningen av biståndsbeslutade socialtjänstinsatser till personer över 65 år den 1 oktober 2012. Den rapporterar även antalet personer över 65 år som fick kommunal hälso- och sjukvård under oktober 2012.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

Här redovisas omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till personer 65 år och äldre vid mättidpunkten 1 oktober 2012. Serviceinsatser utan individuellt biståndsbeslut ingår inte i statistiken.

Även antalet personer 65 år eller äldre som någon gång under oktober månad 2012 var mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL redovisas i rapporten.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och är framtagen från personnummerbaserade uppgifter från kommunerna.

Statistiken visar bland annat följande:

  • Cirka 250 500 personer som fyllt 65 år bodde permanent i särskilda boendeformer eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2012. Detta motsvarar ca 14 procent av befolkningen i åldersgruppen. Bland personer 80 år och äldre hade ca 38 procent antingen hemtjänst eller bodde i särskilt boende.
  • Antalet personer som fyllt 65 år och som bor permanent i särskilda boendeformer eller är beviljade hemtjänst i ordinärt boende var den 1 oktober 2012 ca 1 500 personer färre än den 1 oktober 2011.
  • Cirka 86 800 personer i åldern 65 år eller äldre bodde permanent i särskilda boendeformer. Detta motsvarar ca 5 procent av befolkningen i åldersgruppen. Bland personer 80 år och äldre var motsvarande andel ca 14 procent. Ca 69 procent av personerna i särskilt boende var kvinnor.
  • I åldersgruppen 65 år och äldre och som bodde i ordinärt boende fanns det den 1 oktober 2012 ca 163 600 personer som hade beviljad biståndsprövad hemtjänst. Detta motsvarar ca 9 procent av befolkningen i åldersgruppen. Bland personer 80 år och äldre var motsvarande andel ca 24 procent.
  • En tredjedel (ca 31 procent) av personerna 65 år och äldre med biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende var beviljade mellan 1 och 9 hemtjänsttimmar per månad. En femtedel (ca 20 procent) var beviljade mellan 10 och 25 timmar.
  • Drygt 11 100 äldre hade ett biståndsbeslut om korttidsvård eller korttidsboende. Hälften av dessa (ca 48 procent) var i åldern 80–89 år.
  • Cirka 11 200 personer 65 år eller äldre hade ett biståndsbeslut om dagverksamhet. Drygt hälften (ca 51 procent) var i åldern 80–89 år.
  • Cirka 1 600 personer som fyllt 65 år var beviljade boendestöd. Cirka 96 procent var i åldern 65–74 år.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-4-15
ISBN: 978-91-7555-061-9
Format: POD
Antal sidor: 105
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr