Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationell utvärdering 2013 – Tandvård – Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Rapporten innehåller Socialstyrelsens rekommendationer och bedömningar från utvärderingen av tandvården. Den innehåller också en sammanfattning av resultaten.

Underlagsrapport

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utvärderat den svenska tandvården utifrån indikatorerna i "Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011" och Socialstyrelsens "Övergripande nationella indikatorer för god tandvård". Utvärderingens huvudsakliga syfte har varit att belysa tandvårdens strukturer, processer och resultat.

Resultaten av utvärderingen visar att det finns stora skillnader mellan landstingen och regionerna för flera av indikatorerna. Socialstyrelsen har utifrån resultaten och bedömningarna identifierat ett antal förbättringsområden för tandvården.

Tandvårdens processer och resultat

En hög andel av den vuxna befolkningen upplever att de har en god tandhälsa och att de blir respektfullt bemötta som individer inom tandvården. Det finns dock stora variationer mellan olika grupper i befolkningen.

Arbetssökande och personer födda utanför Europa upplever i lägre grad att de har en god tandhälsa jämfört med övriga, även om det för gruppen födda utanför Europa skett en ökning av andelen som upplever sig ha en god tandhälsa jämfört med 2009. Personer i grupperna arbetssökande, låginkomsttagare, lågutbildade och personer födda utanför EU upplever också att de inte blir respektfullt bemötta i tandvården i samma utsträckning som genomsnittet gör. Tio procent av den vuxna befolkningen har avstått att söka tandvård av ekonomiska skäl. Socioekonomiskt utsatta grupper och utlandsfödda personer hade i högre grad än genomsnittet i riket avstått från att söka tandvård av ekonomiska skäl vilket innebär att det finns ett jämlikhetsproblem när det gäller tandvårdskonsumtion och tandhälsa.

Bland de personer som besökt tandvården för omfattande behandling är andelen som upplever att de fått tillräcklig information om behandlingsalternativ och om behandlingskostnaden låg. Att personer som besöker tandvården för omfattande behandling inte upplever att de får tillräcklig information om behandlingen leder till att dessa inte fullt ut kan vara delaktiga i beslutet om val av behandlingsmetod.

Förekomsten av karies hos barn och ungdomar fortsätter att minska i alla undersökta åldersgrupper. År 2011 var 65 procent av 12-åringarna i riket kariesfria vilket är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med 2010. Det är dock stora skillnader mellan olika landsting, och andelen kariesfria 12 åringar varierar mellan 59 och 73 procent.

Förskrivningen av antibiotika inom tandvården varierar stort mellan olika landsting. Antalet förpackningar med antibiotika som förskrivs per 1000 invånare är dubbelt så hög i Stockholm och Skåne som i Västerbotten. Det är dock positivt att den totala förskrivningen av antibiotika inom tandvården per 1000 invånare i riket har minskat sedan 2007.

Andelen personer som behandlats med fyllning eller krona på grund av karies och som också fått sjukdomsbehandling mot karies är låg och uppvisar en stor regional variation.

Socialstyrelsen anser att tandvården kan förbättras genom att

  • vårdgivarna arbetar för att alla som besöker tandvården ska känna sig respektfullt bemötta
  • vårdgivarna ökar informationsinsatserna om behandlingsalternativ och behandlingskostnader till patienterna
  • huvudmännen arbetar för att minska de regionala skillnaderna i förekomst av karies hos barn och ungdomar
  • vårdgivarna ser över och anpassar sina rutiner för förskrivning av antibiotika till rekommendationerna i "Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011" och "Indikationer för antibiotika profylax i tandvården"
  • vårdgivarna arbetar för att öka andelen vuxna personer som får sjukdomsbehandling mot karies.

Uppföljning av tandvården

Inrättandet av tandhälsoregistret har inneburit ett stort framsteg för möjligheterna att följa upp tandvårdens resultat och processer. Genom arbetet med denna utvärdering har dock flera viktiga utvecklingsområden för tandhälsoregistret framkommit. Dessa områden rör framför allt brister i kodverket.

Inom tandvården finns två kvalitetsregister som är under uppbyggnad. Efterfrågan på uppföljningssystem inom tandvården är stor men hittills har landets offentliga vårdgivare varit helt dominerande bland de vårdgivare som anslutit sig till kvalitetregistren. Det är därför viktigt att fler privata vårdgivare ansluter sig till kvalitetsregistren för att dessa ska kunna ge en mera heltäckande bild av den svenska tandvården.

Socialstyrelsen har också identifierat brister i den metod som används för att samla in och analysera epidemiologiska uppgifter om karies hos barn och ungdomar. Myndighetens bedömning är att möjligheterna till en ändamålsenlig uppföljning och analys av tandhälsa hos barn och ungdomar skulle öka om dessa uppgifter inkluderades i tandhälsoregistret. Ett individbaserat register skulle också möjliggöra uppföljning utifrån socioekonomiska och geografiska aspekter och även ge möjlighet att följa upp behandlingsmetoder för karies och andra orala sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar.

Socialstyrelsen anser att uppföljningen av tandvården kan förbättras
genom att

  • kodverket i tandhälsoregistret utvecklas
  • fler privata vårdgivare ansluter sig till kvalitetsregistren inom tandvården
  • barn och ungdomar inkluderas i tandhälsoregistret.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-4-1
ISBN: 978-91-7555-040-4
Format: Bok
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr