/
/

Nationell utvärdering 2013 – Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – Indikatorer och underlag för bedömningar

Rapporten innehåller resultat och utförliga beskrivningar av samtliga indikatorer med tillhörande diagram. Utvärderingens huvudsyfte har varit att belysa kvalitet och effektivitet i cancervården. Ett särskilt fokus har varit analyser utifrån socioekonomiska faktorer.

Bilagor

Huvudrapport

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utvärderat bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården utifrån indikatorerna i Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancervård som publicerades 2007.

Utvärderingens huvudsakliga syfte har varit att belysa kvalitet och effektivitet i cancervården. Ett särskilt fokus har varit att belysa kvaliteten utifrån socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och födelseland samt om det finns skillnader mellan landstingen när det gäller patientens tillgång till de åtgärder inom diagnostik och behandling som rekommenderas i de nationella riktlinjerna.

Utvärderingen visar att det finns stora skillnader i resultat mellan landstingen och regionerna för flera av indikatorerna. Däremot visar utvärderingen inget exempel där något av landstingen har svagare resultat för samtliga indikatorer inom en cancersjukdom.

Bröstcancervård

De indikatorer som redovisas för bröstcancervården visar genomgående ett bra resultat. De variationer som förekommer beror ofta på att några landsting, och i flera fall att enstaka sjukhus inom landstinget, släpar efter. Bröstcancervården når inte upp till önskvärda resultat inom alla studerade områden, men Socialstyrelsens bedömning är att utvecklingen ser positiv ut. Utvärderingen visar att landstingen kan förbättra vården genom att:

 • bedöma alla kvinnor vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsstarten vid nyupptäckt bröstcancer
 • öka andelen fastställda diagnoser före primär bröstcanceroperation
 • minska andelen omoperationer på grund av att analys av operationspreparatet visar att det finns cancer kvar i bröstet
 • se över kriterierna för bröstbevarande kirurgi.

Prostatacancervård

Utvärderingens resultat avseende prostatacancervården visar dels på stora variationer i resultat, dels att landstingen inte når upp till önskvärda resultat för flera av de indikatorer som tas upp i utvärderingen. Utvärderingen visar att landstingen kan förbättra vården genom att:

 • öka andelen skelettundersökningar vid högrisk prostatacancer
 • öka andelen aktiv monitorering (där vården följer prostatacancerns utveckling genom regelbundna kontroller) vid lågrisk prostatacancer
 • öka andelen behandlingar med syftet att bota män med mellanrisk och högrisk prostatacancer.

Tjocktarms- och ändtarmscancervård

Resultatet för alla indikatorer för tjocktarms- och ändtarmscancervården som ingår i utvärderingen har förbättrats under de senaste åren. Trots det visar utvärderingen på stora variationer mellan landstingen och sjukhusen. Utvärderingen visar att landstingen kan förbättra vården genom att:

 • bedöma alla patienter vid en multidisciplinär konferens både inför behandlingsstarten vid nyupptäckt cancer och efter operationen
 • verka för att minska andelen avlidna efter ändtarmscanceroperation (postoperativ mortalitet)
 • verka för att minska andelen återfall av cancer i bäckenet inom fem år efter operation
 • öka deltagandet i behandlingsstudier.

Jämlik vård

Utvärderingen har även belyst socioekonomiska skillnader utifrån patientens utbildningsnivå. För samtliga indikatorer inom tjocktarms- och ändtarmscancervården hade personer med en lägre utbildningsnivå ett sämre resultat än högutbildade. De fick också i lägre utsträckning de åtgärder inom diagnostik och behandling som rekommenderas i nationella riktlinjer. Samma tendens, fast i mindre utsträckning, fanns även för indikatorerna inom bröst- och prostatacancervården. Utvärderingen pekar på att hälso- och sjukvården kan bli mer jämlik genom att

 • landstingen ökar tillgången till diagnostik, behandling och olika stödjande åtgärder för dem med mindre gynnsam socioekonomisk situation.

Ny utvärdering inom några år

Socialstyrelsen kommer inom några år att utvärdera bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården på nytt, och då följa upp resultatet från denna utvärdering. Socialstyrelsen kommer även att följa upp de nytillkomna rekommendationer och indikatorer som finns i de uppdaterade nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården som publiceras under 2013. Socialstyrelsen förväntar sig då att resultaten för de utpekade förbättringsområdena enligt ovan har förbättrats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-8
ISBN: 978-91-7555-041-1
Format: Bok
Antal sidor: 228
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr