/
/

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret – en kvalitetsstudie

Rapporten redovisar i vilken utsträckning vården rapporterat uppgifter om elektrokonvulsiv behandling (ECT) till patientregistret och i vilken utsträckning ECT utförs av yrkesgrupper vars insatser inte rapporteras till registret.

Sammanfattning

I takt med att hälso- och sjukvården utvecklats har vården i allt högre utsträckning kommit att ges i öppna vårdformer alternativt av andra yrkesgrupper än läkare. Denna utveckling sker både inom den somatiska och den psykiatriska vården.

Socialstyrelsens patientregister ska enligt förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen samla in information om all utförd slutenvård och uppgifter rörande läkarbesök inom den specialiserade öppenvården. Detta innebär att behandlingar som utförs av andra yrkesgrupper än läkare inom den specialiserade öppenvården inte rapporteras in till patientregistret eller ingår i de statistiska underlag som tas fram från registret.

I denna rapport har vi undersökt elektrokonvulsiv behandling (ECT) dels på grund av att denna behandling är tydligt avgränsad och väldefinierad, dels för att Socialstyrelsen fått information från landstingen att en förändring skett avseende vem som utför behandlingen.

Vi har i denna rapport fokuserat på om det finns en underrapportering till patientregistret. Utöver detta har vi också studerat i vilken utsträckning andra yrkesgrupper, som idag inte ska rapportera till patientregistret, utför ECT-behandling.

Mot bakgrund av detta skickade Socialstyrelsen under hösten 2011 ut en enkät till samtliga 21 landsting och regioner.

Mer än hälften av ECT-behandlingarna som ska rapporteras till patientregistret blir inte inrapporterade. Knappt hälften av behandlingar inom den specialiserade öppenvården utförs av andra yrkeskategorier än läkare.

I merparten av landstingen utfördes ECT-behandlingarna av andra yrkesgrupper än läkare. Endast i Skåne, Örebro och Jämtland var det enbart läkare som utförde behandlingarna.

Det finns inget krav rörande vilken yrkesgrupp som ska utföra ECT-behandlingar. När det är andra yrkesgrupper än läkare som utför dessa arbetsuppgifter, har landstingen vid tidigare granskning uppgivit, att det då finns ett särskilt delegerat uppdrag för arbetsuppgiften.

Ett heltäckande patientregister är en viktig förutsättning för att följa häl-sans och vårdens utveckling. Resultaten i denna rapport visar att flera landsting inte rapporterar all den vård som de enligt uppgiftsskyldigheten ska rapportera till PAR. Det är allvarligt och Socialstyrelsen kommer att följa upp underrapporteringen med respektive landsting.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-5
Format: POD
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Hillevi Rydh
075-247 30 00