/
/

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973–2011 – Assisterad befruktning 1991–2010

Rapporten innehåller statistik från mödrahälsovård, förlossningsvård och nyföddhetsvård. I årets rapport finns statistik fördelad efter moderns utbildningsnivå, som bland annat visar att kvinnor med lägre utbildning använder smärtlindring i mindre utsträckning.

Korrigerad publikation 2013-03-27. I föregående publikation (februari 2013) saknades cirka 1 650 förlossningar från sjukhusen i Västerbottens läns landsting. I denna publikation har dessa förlossningar adderats vilket påverkar tabeller fördelade på län, landsting och sjukhus, liksom det totalt antal förlossningar på riksnivå. Dock saknas fortfarande cirka 100 förlossningar från Lyckselse lasarett.

Sammanfattning

Sedan medicinska födelseregistret startade 1973 har det skett stora förändringar både för kvinnor som föder barn och i omständigheter kring själva förlossningen. I den här rapporten redovisas statistik som beskriver utvecklingen av mödra-, förlossnings- och nyföddhetsvården i Sverige mellan 1973 och 2011 samt statistik över behandlingsresultat vid assisterad befruktning mellan åren 1991 och 2010.

Födelsetalen minskade under 1970-talet och början av 1980-talet, för att sedan öka och nå en topp 1990-1992. Strax därefter minskade födelsetalen kraftigt för att nå en lägstanivå 1998-1999 med knappt 89 000 födda barn enligt folkbokföringsuppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). Under 2000-talet har födelsetalen ökat och 2011 föddes 111 770 barn i Sverige, vilket dock är en viss minskning jämfört med 2010 (n = 115 641).

Medelåldern för kvinnor som föder sitt första barn har ökat från knappt 24 år 1973 till drygt 28 år 2011. Sedan 2004 har medelåldern legat mer konstant. Andelen mödrar som är födda utanför Sverige har ökat från 10 procent år 1973 till närmare 24 procent år 2011.

Andelen kvinnor med övervikt eller fetma (BMI 25 eller mer) vid inskrivning i mödrahälsovård har ökat från 25 procent 1992 till 38 procent 2011. Rökning i tidig graviditet har fortsatt att minska från drygt 31 procent år 1983 till 6 procent år 2011. Bland gravida kvinnor med grundskola som högsta utbildning återfanns en större andel med övervikt och fetma och denna grupp rökte i större utsträckning under graviditeten jämfört med kvinnor som med gymnasial eller eftergymnasial utbildning

I genomsnitt fick 50 procent av alla förstföderskor epiduralbedövning (ryggbedövning) vid vaginal förlossning 2011. Det finns stora regionala skillnader i användningen av olika smärtlindringsmetoder under förlossning. Kvinnor med grundskola som högsta utbildning använde i något lägre grad farmakologisk såväl som icke-farmakologisk smärtlindring under förlossningen jämfört med övriga utbildningsgrupper.

Andelen kejsarsnitt vid enkelbördsförlossningar har ökat från 5 procent 1973 till 17 procent 2011 och för flerbörder var andelen kejsarsnitt 55 procent under 2011. Andelen kejsarsnitt var något lägre bland kvinnor med eftergymnasial utbildning jämfört övriga utbildningsgrupper. Närmare 91 procent av alla sätesändlägen förlöstes med kejsarsnitt år 2011.

Bland förstföderskor med vaginal förlossning drabbades 6 procent av perinealbristningar av grad III och IV vilket är samma andel som år 2010

Den neonatala dödligheten (levande födda barn som dör inom 28 dagar efter födelsen) har minskat från 7,9 per 1 000 levande födda barn 1973 till 1,6 per 1 000 levande födda barn 2011.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-27
Format: POD
Antal sidor: 125
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr