/
/

Läkemedel – statistik för år 2012

Statistiken innehåller bland annat uppgifter om antal patienter och totala kostnader för olika substanser och läkemedelsgrupper när det gäller förskrivna läkemedel. Svenskarna köpte läkemedel på recept till ett värde av 25,3 miljarder kr 2012, och receptfria läkemedel för 4 miljarder.

Sammanfattning

Denna rapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt på apotek år 2012. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, individbaserade uppgifter såsom prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och uppgifter om hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är paracetamol, penicillin V och omeprazol. Antalet användare av amlodipin (blodtryckssänkande) har ökat jämfört med 2011, vilket till stor del beror på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut diklofenak eller mukolytika-kombinationer har minskat jämfört med 2011.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel (81,7 år för kvinnor, 79,9 år för män, tabell 7 och 8). Lägst ålder, 22,3 år, har män som använder centralt verkande sympatomimetika (ADHD-medel). Även bland kvinnor är användare av centralt verkande sympatomimetika yngst, 27,0 år.

Den totala kostnaden för receptförskrivna läkemedel i Sverige år 2012 uppgick till 25 315 miljoner kronor (tabell 2). Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2011 och 2012 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för immunsuppressiva medel fortsätter men ökningstakten har avtagit. Kostnaden för centralt verkande sympatomimetika har ökat påtagligt. Några läkemedelsgrupper, blodfettsänkande medel, neuroleptika, demensmedel och glaukommedel, visar minskade kostnader beroende på upphört patentskydd för en del läkemedel i grupperna. Försäljningen av receptfria läkemedel på apotek är betydligt större än försäljningen på andra försäljningsställen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-21
ISBN: 978-91-7555-045-9
Format: POD
Antal sidor: 85
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Andrejs Leimanis
075-247 30 00