/
/

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin – delrapport 2

I den här delrapporten redovisar Socialstyrelsen sitt pågående arbete för att öka kunskapen om hur de individuella stöden till personer med funktionsnedsättning kan utformas så att de leder till full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor. Arbetet ingår som en del i regeringens funktionshinderspolitiska strategi.

Sammanfattning

Vad vet vi om samhällets individuella insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Bidrar de individuella stöden till full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor?

De här frågorna är centrala för Socialstyrelsens arbete inom ramen för regeringens funktionshinderspolitiska strategi under åren 2011–2016. Uppdraget beskrivs både i den funktionshinderspolitiska strategin och i ett särskilt regeringsuppdrag till Socialstyrelsen. Syftet med arbetet är att kunskapen om de individuella stödens utformning ska öka och att påverka ansvariga myndigheter och verksamheter att utforma stöden så att de leder till full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Den här rapporten är den andra i en serie av fyra delrapporter. Därefter ska Socialstyrelsen lämna en slutrapport. I den första delrapporten presenterades utgångsläget, som säger en del om vilken kunskap som saknas och vad Socialstyrelsen behöver göra för att öka kunskapen. Men vi behöver fortfarande veta mer för att kunna förmedla rätt kunskap. Därför görs en del kompletteringar till de mätningar som gjordes förra året. Vi redovisar vilka aktiviteter som genomförts under år 2012 och vad som behöver göras under den kommande perioden för att nå målen. Så här sammanfattar vi läget just nu:

  • Hälso- och sjukvården behöver öka sin kunskap om personer med funktionsnedsättning och deras hälsorisker för att kunna ställa rätt diagnos och ge behandling i tid. Även socialtjänsten behöver öka sin kunskap för att kunna hjälpa människor med funktionsnedsättning att få kontakt med hälso- och sjukvården när det finns misstankar om sjukdom eller för att komma till regelbundna hälsokontroller, till exempel till mammografi.
  • Det finns fortfarande en hel del som kommunerna kan göra för att enskilda personer ska slippa vänta orimligt lång tid på att få sina beslut verkställda. Det gäller särskilt väntetiderna till insatserna om kontaktperson och bostad med särskild service för vuxna.
  • Det finns ett ökat intresse för kunskap om delaktighet och vilka hjälpmedel eller metoder som kan användas i arbetet med att stödja personer med funktionsnedsättning till större självständighet och självbestämmande. En viktig förutsättning för ökad delaktighet är att baspersonalen har den kompetens som behövs för att kunna omsätta nya kunskaper i praktiken. Arbetsgivarna behöver därför ta ansvar för att höja kunskapsnivån hos sin personal.
  • Socialtjänsten behöver göra mer för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående med funktionsnedsättning. För att kunna utveckla ett varierat och anpassat stöd behövs ytterligare kunskap om de anhörigas livssituation.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-20
ISBN: 978-91-7555-044-2
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Mer hos oss

Funktionshinder