/
/

Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen

Vägledningen kan inspirera kommuner att utveckla sitt stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Alla anhöriga som har behov av stöd har rätt till det enligt socialtjänstlagen. Materialet beskriver också vem som är anhörig och vilken typ av stöd det kan handla om.

Sammanfattning

Vid halvårsskiftet 2009 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller med funktionshinder. Socialstyrelsen har uppmärksammat ett behov av stöd för att få igång samtal om anhörigstöd inom socialtjänstens olika verksamheter. Därav denna vägledning med diskussionsfrågor. Syftet är att underlätta för bestämmelsen att få genomslag, bli känd och tillämpad. Målet är att alla anhöriga som har behov av stöd också ska erhålla det. Vägledningen riktar sig till chefer i arbetsledande ställning inom hela socialtjänsten med ansvarar för implementering av bestämmelsen. Förhoppningen är också att den ska användas av arbetsledare vid interna diskussioner om hur stödet till anhöriga kan utvecklas. Den riktar sig också till politiker och chefer på övergripande nivå som har att besluta om verksamhetens inriktning och resursfördelning.

Behov av strategi

Varje kommun måste informera sina invånare om möjligheten att som anhörig som vårdar och stödjer en närstående få stöd. Syftet med att stödja anhöriga är att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av egen ohälsa minskar. Kommunen bör därför ha ett brett utbud av stöd för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov.

Det är angeläget att man – inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen – gör en analys av det stöd man erbjuder redan idag, utifrån den vidgade målgrupp av anhöriga man är skyldig att erbjuda stöd. I många kommuner behöver formerna för stöd och hjälp utvecklas. Stödet till anhöriga till äldre personer behöver utvecklas, men gruppen av anhöriga är så mycket vidare. Det behövs stöd till anhöriga med närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, som har funktionsnedsättning eller som har missbruks- eller beroendeproblematik. En viktig uppgift är att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och ett bemötande så att anhöriga upplever att kommunen möter, ser och lyssnar på dem. Varje verksamhet inom socialtjänsten behöver göra sin analys och beskriva sin strategi beroende på vilken målgrupp det gäller. Analysen kan sedan utgöra underlag för hur kommunen, i samarbete med hälso- och sjukvården och frivillig-, patient-, och anhörigorganisationer, ska erbjuda stöd till de anhöriga.

Efter varje avsnitt i den här vägledningen finns diskussionsfrågor som förhoppningsvis ska stimulera till interna diskussioner och reflektioner.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-2
ISBN: 978-91-7555-028-2
Format: Bok
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr

Kontakt

Anders Bergh
075-247 30 00