/
/

Ett hem att växa i – familjehemmets bok

Familjehemmets bok är en av två delar i Socialstyrelsens material för grundutbildning för jour- och familjehem. Med hjälp av materialet kan kommunerna erbjuda en nationellt likvärdig utbildning som håller god kvalitet.

 

Sammanfattning

Familjehem gör en ovärderlig insats för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Deras uppgift är att ge barnet en god vård och i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda se till att barnet får sina behov tillgodosedda. Målet är att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv. Det innebär att vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet. Men forskning och statliga utredningar har visat att samhället inte alltid lever upp till målet.

Utbildning och annat stöd till familjehemmen är en viktig del i arbetet med att genomföra nödvändiga förbättringar. Sedan den 1 januari 2013 är kommunen också skyldig att erbjuda familjehem den utbildning de behöver. Därför har Socialstyrelsen tagit fram ett material för grundutbildning av jour- och familjehem. Materialet består av två delar – en lärobok som utgör kunskapsunderlaget och är riktad till familjehemmen och en studiehandledning till familjehemsutbildare med förslag på kursplan och upplägg av utbildningen. 

Materialet bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och familjehem om vad familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Barns erfarenheter har också tagits till vara i materialet. Teoretiska kunskaper och fakta varvas med berättelser, exempel från verkliga livet, frågor för reflektion samt konkreta råd och tips.

Utbildningen ger även familjehem möjligheter till diskussioner och erfarenhetutbyte. Ett hem att växa i har tagits fram i samverkan med erfarna familjehemsutbildare, nationella och regionala aktörer samt forskare. Representanter för familjehem har även varit delaktiga, dels genom sina organisationer, dels genom att delta i de pilotutbildningar som hållits. Materialet har testats och reviderats före publicering.

Utbildningsmaterialet är en del av regeringens och Socialstyrelsens program för trygg och säker vård i familjehem och på hem för vård och boende. Syftet är att ge förutsättningar för alla kommuner i Sverige att erbjuda familje- och jourhem en nationellt likvärdig utbildning som håller god kvalitet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-1
ISBN: 978-91-87169-68-7
Format: Bok
Antal sidor: 117
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr