/
/

Att bedöma programtroheten till ACT (TMACT)

Denna publikation innehåller instrument för att bedöma programtroheten till ACT-modellen (Assertive Community Treatment) vid vård av personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Sammanfattning

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 är de första nationella riktlinjerna inom området. Riktlinjerna lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni.

En av de åtgärder som rekommenderas i riktlinjerna är ACT (Assertive Community Treatment). För att stödja verksamheter som arbetar efter ACT har Socialstyrelsen översatt detta material som innehåller ett skala för att bedöma hur väl ACT-modellen har tillämpats (TMACT).

ACT (Assertive Community Treatment) är en evidensbaserad organisatorisk modell av psykiatrisk öppenvård där ett behandlingsteam genom mångsidiga insatser ger vård och omsorg till individer med allvarlig psykisk sjukdom. Teamen är tvärprofessionella och består vanligtvis av en psykiater, sjuksköterskor, mentalskötare, case managers och olika specialister (missbruksspecialist, arbetscoach och brukarspecialist).

TMACT mäter hur väl ACT-modellen har tillämpats. Meningen med skalan är att bedöma ACT-teamets arbete med inskrivna brukare. Avsikten med TMACT är att få en bild av hur det aktuella ACT-teamet är uppbyggt och fungerar i praktiken, dvs. i vilken utsträckning programmet har genomförts i enlighet med ACT-modellen.

Tanken är att utvärderingen ska fungera som ett redskap för att förbättra insatsernas kvalitet och ge såväl teamet som organisatörer, administratörer och andra som är inblandade i programmets tillämpning en plattform att stå på.

Denna publikation innehåller tre delar skrivna av M. Monroe-DeVita, L.L. Moser och G.B. Teague (2011):

  1. Att bedöma programtroheten till ACT (TMACT), del 1: Introduktion.
  2. Att bedöma programtroheten till ACT (TMACT), del II: Datainsamling och intervjuguider.
  3. Att bedöma programtroheten till ACT (TMACT), del III: Bilagor.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-2-4
ISBN: 978-91-7555-024-4
Format: POD
Antal sidor: 136
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr