/
/

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2013

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre.

2013-02-06: Rättelse, sidan 32, diagram 3:6: 
Diagramrubriken ska vara " Totala antalet vårdplatser i Sverige 2002-2011."Varje kapitel som pdf

Kompetens- och kompetensförsörjning

Hälso- och sjukvård

Tandvård och tandhälsa

Vård, insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Missbruk- och beroendevården

Vård och omsorg om äldre

Ekonomisk bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer

Ekonomiska analyser 

Sammanfattning

Denna lägesrapport beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Avsikten med rapporten är att ge en samlad bedömning av olika verksamhetsområden.

Hälsan fortsatt god men vården fortfarande ojämlik

Hälsan hos befolkningen i Sverige är fortsatt god. Socialstyrelsen konstaterar att befolkningens medellivslängd fortsätter att öka och att dödligheten i de flesta sjukdomar sjunker. Däremot kan vi fortfarande se sociala skillnader i dödlighet och att vården ibland är ojämlik.

Socialstyrelsens analyser i årets lägesrapport visar att om personer som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, drabbas av cancer, så dör de i högre utsträckning av sin cancer jämfört med andra cancerpatienter. Till exempel får kvinnor med insatser enligt LSS som insjuknar i bröstcancer oftare sin diagnos i ett senare skede än andra bröstcancerpatienter. Socialstyrelsen har tidigare rapporterat att sambandet är likartat för kvinnor med psykisk sjukdom, eftersom det har visat sig att även kvinnor med psykisk sjukdom får sin bröstcancerdiagnos i ett senare skede än andra patienter.

Kommunikation om stöd och rättigheter måste förbättras

Socialstyrelsen noterar ett fortsatt behov av insatser som syftar till att informera medborgarna om deras rättigheter och möjligheter till stöd. Få patienter har fått tillgång till en fast vårdkontakt och kunskaperna om denna rättighet är ännu låg bland såväl befolkningen som personalen inom hälso- och sjukvården. Kännedomen om det statliga tandvårdsstödet har visserligen ökat hos befolkningen, men en betydande andel känner fortfarande inte till stödet. Socialstyrelsen ser därför att det finns ett behov av att fortsätta utveckla former för att sprida information om medborgarnas rättigheter och möjligheter till stöd. Det här är en uppgift för exempelvis huvudmännen inom hälso- och sjukvård och omsorg, professionen och i vissa fall relevanta myndigheter. Socialstyrelsen har en roll att stödja i första hand huvudmännen i detta arbete.

Många nöjda med personalens bemötande – men allvarliga brister kvarstår

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens och omsorgens kvalitet. Befolkningen ger fortsatt höga omdömen på bemötandet inom flera områden inom vård och omsorg. Bäst omdöme får den specialiserade öppenvården där 89 procent anser att de har fått ett bra bemötande. Årets lägesrapport visar även att mer än 90 procent av de äldre personer som får omsorg tycker att personalens bemötande är bra.

Samtidigt visar den nationella patientenkäten riktad till patienter inom den psykiatriska vården att patienterna där genomgående ger lägre omdömen på övergripande frågor än vad patienter i primärvård och somatisk vård gör. Brister i personalens bemötande är även en av de vanligaste anmälningsorsakerna enligt lex Sarah under 2012 inom verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

En god kommunikation och patientens delaktighet är en förutsättning för ett gott bemötande. Patientnämnderna tar emot allt fler klagomål från patienterna. Många klagomål handlar om att personer inte blivit tagna på allvar, långa väntetider för besked om undersökningsresultat med mera.

En positiv utveckling kopplat till brukarnas delagtighet är att för verksamheter inom missbruks- och beroendevården har andelen kommuner och stadsdelar som uppger att de har gjort en brukarundersökning ökat från cirka 40 procent till 50 procent. Bemötande är en kompetens- och kunskapsfråga, vilket diskuterars ytterligare i kapitel 2 där vi fördjupar oss i ämnet kompetens och kompetensförsörjning. Socialstyrelsen har tagit fram patienthandboken Min guide till säker vård. Syftet med guiden är bland annat att underlätta kommunikationen mellan den enskilde patienten och vårdpersonalen på exempelvis vårdcentraler, sjukhuset och tandvårdsmottagningen.

Vård- och omsorgssektorns kostnader fortsätter att öka

År 2011 uppgick hälso- och sjukvårdens kostnader till 483 miljarder kronor. I jämförelse med 2002 är det en ökning på 20,1 procent. Socialtjänstens kostnader uppgick till 158,7 miljarder kronor 2011. I jämförelse med 2002 är det en ökning på 22,6 procent.  Inom vissa områden har kostnaderna ökat marginellt eller till och med minskat. Liksom förra året ser ökningen olika ut inom olika vårdområden. Här följer några exempel:

  • I landstingen är kostnadsökningen störst inom primärvården som ökat med nästan 10 procent sedan 2007.
  • Kostnaderna för den landstingsdrivna tandvården minskar medan tandvården totalt ökar.
  • Kostnaderna för insatser till barn och unga ökar och mest ökar kostnaderna för barn placerade i familjehem.
  • Allt mindre resurser i absoluta tal går till missbruks- och beroendevård.
  • Vård och omsorg om äldre (äldreomsorgen) är fortfarande en av de största verksamhetsgrenarna inom vård- och omsorgssektorn men utgör en allt mindre andel av kommunernas verksamhet jämfört med tidigare år. Kostnaderna för särskilt boende ökade ytterst lite, medan insatser i ordinärt boende har ökat med 8 procent. Kostnaderna för hemtjänst och boendestöd har ökat med nästan 18 procent jämfört med 2007.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-2-2
Format: Bok
Antal sidor: 204
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 149 kr

Kontakt

Ekonomiska analyser
Kristina Stig
075-247 30 00

Ekonomiskt bistånd
Johanna Jupiter
075-247 30 00

Hemlöshet
Annika Remaeus
075-247 30 00

Hälso- och sjukvård
Emma Bergmark
075-247 30 00

Kompetensförsörjning
Johanna Jupiter
075-247 30 00

Missbruk- och beroendevård
Johanna Jupiter
075-247 30 00

Stöd och service till personer
med funktionsnedsättning
Karin Flyckt
075-247 30 00

Tandvård
Thomas Malm
075-247 30 00

Våld och sexhandel
Johanna Jupiter
075-247 30 00

Äldre
Gert Alaby
075-247 30 00