/
/

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – Redovisning av 2013 års bedömning

Rapporten redovisar Socialstyrelsens granskning av 2013 års överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen när det gäller en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Sammanfattning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse om ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013”. Enligt överenskommelsen ska prestationsbaserade ersättningar om sammanlagt 915 miljoner kronor fördelas mellan kommuner och landsting som uppfyller kraven i överenskommelsen.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att bedöma om kommuner och landsting har uppnått de krav som regeringen beslutat lämna prestationsersättning för.

I granskningen av grundkrav 1 och 2 har Socialstyrelsen, efter mindre kompletteringar, godkänt dokumenten från samtliga huvudmän. Därmed har alla kommuner och landsting kvalificerat sig för att kunna ta del av presta-tionsersättningarna år 2013.

Utfallet av beräkningarna presenteras i sin helhet i bilagan för beräkningar. Socialstyrelsen konstaterar att hela beloppet 915 miljoner kroner kommer att fördelas till huvudmännen och att samtliga huvudmän kommer att få ta del av 2013 års prestationsersättning.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-4
Format: POD
Antal sidor: 99
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Karin Bodell
074-247 30 00

Mer hos oss

Mest sjuka äldre