/
/

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST – rapport december 2013

Läkemedelsförskrivningen till personer som är äldre än 75 år har ökat markant. En orsak är att nya läkemedel introducerats och därmed nya behandlingsmöjligheter. Nu publicerar Socialstyrelsen en pilotversion av en webbutbildning som ska öka kompetensen hos läkarna.

Läkemedelsförskrivningen till personer som är äldre än 75 år har ökat med över 60 procent de senaste 25 åren. En orsak är att nya läkemedel introducerats och därmed nya behandlingsmöjligheter.

I takt med den ökade föreskrivningen har det blivit vanligare med olika läkemedelsrelaterade problem. Syftet med utbildningen är att stödja en ökad kompetens inom området.

Utbildningen vänder sig särskilt till AT-läkare och utgår ifrån allmäntjänstgöringens block: invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri och opererande specialiteter.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har under 2013 utvecklat en pilotversion av en webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre, för läkare som inte påbörjat ST. Webbutbildningen finns från och med januari 2014 tillgänglig via www.Kunskapsguiden.se.

Utbildningen utgår ifrån kompetensmålen som redovisats i projektets delrapport. Webbutbildningen är utformad med utgångspunkt från patientfall kategoriserade enligt allmäntjänstgöringens blockindelning. Pilotversionen av webbutbildningen innehåller fem patientfall med anknytning till invärtesmedicin. Webbutbildningen erbjuder vidare teoretisk fördjupning kring centrala aspekter av läkemedelsbehandling av äldre och innehåller korta övningar för snabb repetition samt kunskapstest för att användaren ska kunna testa om kompetensmålen uppnås.

Socialstyrelsen har som utgångspunkt att kunskapsstyrning av vård, hälsa och omsorg ska utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap. En rutin har därför tagits fram för att säkerställa att bästa tillgängliga kunskap används i faktainsamlingen inom ramen för webbutbildningar.

Socialstyrelsen har genomfört en kartläggning och analys av landstingens mottagarstrukturer för webbutbildningar. Mot bakgrund av kartläggningen har Socialstyrelsen beslutat att dels erbjuda webbutbildningen via Kunskapsguiden.se, dels erbjuda landstingen att implementera webbutbildningen i de egna lärplattformarna. Lanseringen av webbutbildningen planeras i tre steg. Planen omfattar publicering av pilotversionen vid årsskiftet 2013–2014, publicering av en preliminär fullständig version i oktober 2014 och publicering av webbutbildningen i en slutversion i december 2014.

Socialstyrelsen har vidare tagit fram en plan för utvärdering som fokuserar på i vilken grad webbutbildningen används, utvärdering av innehåll och användarupplevelse, utvärdering av i vilken mån webbutbildningen stärker läkarnas kompetens, samt utvärdering av webbutbildnings patientnytta.

Förvaltning av webbutbildningen omfattar årlig drift, löpande support och omvärldsbevakning samt olika omfattande uppdateringar av utbildningens innehåll. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden för förvaltning av webbutbildningen i Socialstyrelsens regi uppgår till omkring 200 000 kr årligen. Omkring vart femte år tillkommer en kostnad på omkring 900 000 kr för större uppdatering. Socialstyrelsen föreslås erhålla medel från regeringen för löpande drift och uppdatering av webbutbildningen under den kommande femårsperioden.

Socialstyrelsen föreslår avslutningsvis att myndigheten ges i uppdrag att utreda förutsättningarna att etablera en myndighetsgemensam lärplattform samt utreda förutsättningarna för att använda Kunskapsguiden.se som myndighetsgemensam portal för nationella webbutbildningar inom hälsa, vård och omsorg.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-33
ISBN: 978-91-7555-125-8
Format: POD
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Anders Fejer
075-247 38 33