/
/

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten

Handbokens syfte är att förtydliga socialtjänstlagen och underlätta den praktiska tillämpningen av lagen när det gäller ekonomiskt bistånd. Den har delvis en ny struktur och är i förhållande till 2003 års version uppdaterad efter bland annat ny rättspraxis och lagändringar.

Sammanfattning

Handboken ersätter 2003 års handbok. Den utgår från bestämmelserna om rätten till bistånd i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens rekommendationer i allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd. Syftet med handboken är att ge handläggare och beslutsfattare inom socialtjänsten i kommunerna stöd vid tillämpningen av socialtjänstlagen.

Handboken och allmänna råd bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-beslut och litteratur. De första kapitlen tar upp socialtjänstens uppgift med ekonomiskt bistånd och rätten till bistånd. Kapitlen därefter tar upp reglerna för ansvarig kommun samt beskriver försörjningsstödet och bistånd för livsföringen i övrigt. De följande kapitlen tar upp prövningen av behovet av bistånd, handläggningsprocessen, överklagande och återbetalning.

Läs hela sammanfattningen
Ekonomiskt bistånd

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-31
ISBN: 978-91-7555-130-2
Format: POD
Antal sidor: 210
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 155 kr

Kontakt

Anette Agenmark
075-247 30 00