/
/

Öppna jämförelser – jämlik vård 2013

Denna rapport är den första särskilda öppna jämförelsen av jämlik vård. Majoriteten av rapportens indikatorer har tidigare publicerats i Öppna jämförelser 2013 – Hälso- och sjukvård. I rapporten fördjupas beskrivningen av 19 indikatorerna främst vad gäller kön, geografi och socioekonomi.

Beställd rapport levereras i svart-vitt. För bästa tolkning av diagrammen läses rapporten på webben eller skrivs ut i färg.

 

Sammanfattning

Rapporten är den första öppna jämförelsen av jämlik vård. Totalt redovisas 19 indikatorer varav alla, utom en, tidigare har publicerats i Öppna jämförelser 2013. Hälso- och sjukvård. I denna rapport kompletteras de tidigare redovisade landstingsjämförelserna med nationella trender och variationer mellan landstingen över tid samt med en redovisning av resultaten fördelat på utbildningsnivåer i befolkningen. Indikatorerna är uppdelade på områdena dödlighet, undvikbar slutenvård och återinskrivning, läkemedelsbehandling samt patienterfarenheter. För att underlätta tolkningen av resultaten presenteras även ett antal mått som avser att ge en bild av landstingens förutsättningar att kunna ge en jämlik vård. Avsnittet är uppdelat på fyra områden: socioekonomiska förutsättningar, levnadsvanerelaterade faktorer, behov av hälso- och sjukvård samt resurser för hälso- och sjukvård.

I de indikatorer som redovisas framkommer att det finns skillnader mellan utbildningsnivåer när det gäller de flesta resultat för dödlighet och återinskrivningar. Lägre utbildningsnivå innebär en högre dödlighet. När det gäller läkemedelsbehandlingar är resultaten inte lika tydliga. Undantaget är regelbunden behandling med lugnande medel och sömnmedel där lågutbildade kvinnor har en avsevärt högre användning än andra grupper. När det gäller information, bemötande och delaktighet tycks åldern spela en större roll för resultatet än utbildningsnivån. Inom landstingen finns olika förutsättningar vad gäller exempelvis socioekonomi, sjuklighet, personaltillgång och vårdplatser. Detta kan påverka utfallen i jämförelserna och finns därför med i rapporten som stöd till tolkningen.

Rapportserien öppna jämförelser sträcker sig till att redovisa skillnader, inte analysera skälen till skillnaderna. En bedömning av om de redovisade skillnaderna beror på om vården har getts på ett ojämlikt sätt kräver en djupare kunskap om behoven. Socialstyrelsen kommer under de nästkommande åren utveckla rapporteringen om jämlik vård.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-28
Format: POD
Antal sidor: 89
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Birgitta Lindelius
075-247 30 00