/
/

Utveckling av e-hälsa i kommunerna – Uppföljning av stimulansbidrag 2013

Rapporten redovisar det utvecklingsarbete som har gjorts i kommunerna med stöd av statliga medel för att påskynda utvecklingen inom e-hälsoområdet.

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för överens-kommelsen med regeringen, ”Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”, fördelat statliga medel för att påskynda e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten under 2013. Totalt har SKL fördelat 90 miljoner kronor. Av dessa har 20 miljoner använts till att finansiera regionala e-hälsosamordnare och 70 miljoner till aktiviteter för att utveckla e-hälsan i kommunerna. Medlen ska användas för att

  • införa e-tjänster inom socialtjänsten för brukare och allmänheten
  • alla berörda medarbetare i socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation (eID)
  • införa mobil dokumentation i hemtjänsten
  • säkerställa att de trygghetslarm som kommunen beviljat är digitala och fungerar
  • påbörja införande och användning av Nationell patientöversikt (NPÖ).

Socialstyrelsen konstaterar att kommunerna haft kort på sig att komma igång med utvecklingsarbetet och flera länsorganisationer räknar därför med att återbetala delar av de utbetalda stimulansmedlen till staten. Stimulansbidragen har dock bidragit till att sätta igång processer som annars inte hade kommit igång, eller varit betydligt långsammare.

Det har varit stor aktivitet när det gäller att ansluta kommuner till NPÖ som konsumenter, så att de kan ta del av hälso- och sjukvårdsdokumentation från andra vårdhuvudmän. I 13 län var samtliga kommuner redan anslutna före 2013 eller kommer att anslutas under året. I fem län pågår ett arbete och kommunerna planerar en anslutning under 2014. I Stockholms och Västra Götalands län finns dock inga tydliga planer för när kommunerna ska anslutas till NPÖ.

Relativt få kommuner hade före 2013 utvecklat e-tjänster till brukare och allmänheten inom socialtjänsten. I en majoritet av länen har dock flera projekt startats under året. I några län har en gemensam plattform för e-tjänster tagits fram och det pågår förstudier, och pilotversioner av e-tjänster testas i några kommuner. Några av de idéer som utvecklas är e-tjänster för ansökningar av ekonomiskt bistånd och hemtjänstinsatser.

I flera län har kommunerna prioriterat ett arbete med att utveckla mobila tjänster. De flesta länsorganisationerna genomför pilotprojekt under året för att förbättra kunskapsläget när det gäller mobila tjänster. I några län har en eller flera kommuner målet att sätta mobila hjälpmedel i drift för bredare grupper av medarbetare inom hemtjänsten och hemsjukvården.

Samtliga länsorganisationer rapporterar att det pågår en utveckling för att öka användningen av säker roll- och behörighetsidentifikation. I de län där den legitimerade personalen inte har SITHS-kort är målet att alla ska få detta. I de flesta län pågår ett arbete med att också utrusta socialtjänstens personal med korten, t.ex. chefer och handläggare. I några län vill kommunerna också utrusta andra personalkategorier med SITHS-kort, t.ex. inom skolhälsovården.

När det gäller digitalisering av trygghetslarm pågår kartläggningar av läget och länsorganisationerna stöder kommunerna i att ta fram genomförandeplaner för införandet. Länssamordnarna arbetar också med att bygga upp kunskap i kommunerna om behovet av att växla över till digitala lösningar och vilka tekniska lösningar som står till buds.

Ett fåtal kommuner har prioriterat arbetet med att införa möjligheter för kommunerna att själva producera information i den nationella patientöversikten (NPÖ). Många kommuner är tveksamma till att ansluta sig eftersom kostnaderna upplevs som alltför stora i relation till den nytta de kan se med systemet.

Länssamordnarna har noterat att små kommuner ofta har svårigheter att delta i utvecklingsarbetet inom e-hälsoområdet. Även om de kan ansöka om medel för att finansiera arbetet saknas ofta kompetens inom området. Vidare visar det sig svårt att ersätta personal på nyckelpositioner för att de ska kunna delta i utvecklingsarbetet.

I överenskommelsen mellan staten och SKL framgår att länet eller regionen själv ska tillföra minst motsvarande belopp för samma ändamål som de fått i stimulansmedel. Länsorganisationerna har tagit fram system för rapportering av den arbetstid som läggs ned i kommunerna för utvecklingsarbetet för att kunna beräkna kommunernas medfinansiering i satsningen. Däremot är det inte möjligt att följa upp hur mycket tid som lagts ned. Detta kan göras först när verksamhetsåret är slut.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-21
Format: POD
Antal sidor: 21
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Dick Lindberg
075-247 30 00

Mer hos oss

Nationell e-hälsa