/
/

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar – Rapport december 2013

Rapporten speglar utvecklingen för väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar 2010–2013 samt ger en utgångspunkt för den statistik som från och med 2015 kommer att rapporteras in till det nationella patientregistret (PAR).

Sammanfattning

Stora skillnader i väntetider på akuten!

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen vid tre tillfällen mellan åren 2010 och 2013 redovisat väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar.

Denna rapport omfattar huvudsakligen väntetider för första halvåret 2013 men jämförelser görs även med tidigare mätningar. Mätningarna bygger på enkäter till landets 70 sjukhusbundna akutmottagningar. De väntetidsmått som använts är total vistelsetid på akutmottagning och tid till läkarbedömning.

Mätningen visar att den genomsnittliga vistelsetiden på landets akutmottagningar har ökat med 18 minuter från 2 timmar och 28 minuter 2010 till 2 timmar och 46 minuter 2013.

Av resultaten framgår också att dessa väntetider varierade kraftigt över landet. Den totala vistelsetiden varierade från 1 timme och 48 minuter på Avestas akutmottagning till 4 timmar och 20 minuter på Sahlgrenskas akutmottagning vilket innebär att medelpatienten har en vistelsetid som är 2 tim-mar och 32 minuter längre på Sahlgrenskas akutmottagning.

Tiden till läkarbedömning uppvisade också en mycket stor spridning mellan akutmottagningarna. Den kortaste tiden hade akutmottagningarna i Piteå och Bollnäs där medelpatienten fick vänta i 20 minuter på att bli bedömd och undersökt av läkare. Den akutmottagning som hade den längsta tiden var Sahlgrenska där väntetiden för att bli bedömd var 1 timme och 53 minuter. Detta gör en skillnad på 1 timme och 33 minuter för medelpatienten.

Mätningarna har även visat att den totala vistelsetiden är längre för patienter som är 80 år och äldre. Äldre patienter hade dock genomgående en kortare väntetid för att bli undersökta av läkare. En av flera tänkbara orsaker till den längre vistelsetiden bland äldre patienter är att för över hälften av denna grupp resulterar akutbesöket i en inskrivning i sluten vård där brist på slutenvårdsplatser gör att tiden på akutmottagningen förlängs.

Rapporten redovisar även antalet besök per akutmottagning och landsting samt för olika åldersgrupper.
Det totala antalet besök på landets sjukhusbundna akutmottagningar är drygt 2,4 miljoner beräknat på besöksantalet för första halvåret 2013.

System för uppföljning av väntetider och kvalitet
vid sjukhusbundna akutmottagningar

Från och med år 2015 ska patientregistret kompletteras med uppgifter som gör det möjligt att följa väntetider samt ytterligare två kvalitetsindikatorer inom akutsjukvården. Dessa är:
• total vistelsetid
• tid till första beslutsgrundande bedömning av läkare
• återkommer inom 72 timmar
• avviker efter läkarbedömning.

Därutöver föreslår Socialstyrelsen att den nationella uppföljningen av akutsjukvården också ska omfatta tre kvalitetsindikatorer från den nationella
patientenkäten. Dessa är:
• patientupplevd väntetidsinformation
• patientupplevd kvalitet
• patientupplevd smärtlindring.

Uppgifterna kommer att sammanställas av myndigheten i en årlig rapport, och de kommer att publiceras månadsvis på Socialstyrelsens webbplats.

Under 2014 kommer Socialstyrelsen att arbeta med kvalitetssäkring av systemet. Myndigheten avser också att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svensk förening för akutsjukvård (Swesem) fortsätta arbetet med att vidareutveckla grunderna för uppföljning och förbättringsarbete inom akutsjukvården.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-2
Format: POD
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Mats Granberg
075-247 30 00