/
/

Försöksverksamheter och samverksansnätverk för de mest sjuka äldre – En lägesrapport från utvärderingen

Rapporten redovisar försöksverksamheternas och nätverkens arbete med att öka samverkan mellan huvudmännen med den äldre i centrum, utveckla nya organisatoriska lösningar för att utveckla samarbetet samt främja en helhetssyn på den äldre genom vård- och omsorgskedjan.

Sammanfattning

På uppdrag av regeringen stimulerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) försöksverksamheter för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. För detta utvecklingsarbete har det avsatts 210 miljoner kronor för åren 2010 – 2013. Arbetet sker i 19 regionala och lokala försöksverksamheter runt om i landet. Därutöver finns det tio sedan länge etablerade samverkansnätverk för målinriktade insatser för dessa äldre. Socialstyrelsen har i uppdrag att utvärdera såväl försöksverksamheter som nätverk och ska lämna slutrapport till regeringen senast den 31 maj 2014. Därutöver ger Socialstyrelsen årliga lägesrapporter till regeringen. Detta är den tredje rapporten i ordningen.

Försöksverksamheterna ska öka samverkan mellan huvudmännen med den äldre i centrum, utveckla nya organisatoriska lösningar för att utveckla samarbetet samt främja en helhetssyn på den äldre genom vård- och omsorgskedjan. Socialstyrelsen har anlitat Karolinska Institutet och dess Aging Research Center, KI/ARC för att i samverkan med Stiftelsen Äldrecentrum svara för en vetenskaplig utvärdering av såväl försöksverksamheter som nätverk. Denna lägesrapport bygger till stor del på KI/ARC:s rapportering 2013.

Flertalet försöksverksamheter är inriktade på att fördröja eller undvika att de mest sjuka äldre ska behöva uppsöka sjukhus för vård. Några har fokus på att säkra deras hemgång från sjukhusvård medan andra är inriktade på att förfina metodiken för att de ska hamna på rätt vårdnivå.

Under 2013 har 17 projekt bedrivit verksamhet fullt ut. Två projekt har upphört: Järfälla och Östermalm. Av de tio samverkansnätverken har Hisam i Göteborg och Helga i Västerbotten redan tidigare upphört med sina verksamheter medan övriga nätverk alltjämt är aktiva.

Socialstyrelsen konstaterar att den omfattande satsningen hittills bedöms ha gett begränsade resultat generellt och nationellt. Oavsett detta är det värdefullt att de mest sjuka äldre satts i fokus genom försöksverksamheter och nätverk. Samtliga försöksverksamheter, liksom aktiviteterna i de regionala nätverken, har bidragit till en lokal verksamhetsutveckling på området enligt tillgänglig rapportering. En sådan utveckling ser Socialstyrelsen som angelägen och den kan genom olika informationsinsatser inspirera andra till verksamhetsutveckling som gynnar de mest sjuka äldre.

Åtta av de 19 försöksverksamheterna bedöms kunna ge mera generellt värdefulla resultat och har av KI/ARC valts ut för fördjupad analys. Men även om möjligheten till en vetenskaplig utvärdering inte alltid finns så kommer KI/ARC:s redovisning av alla försöksverksamheter och regionala nätverk att kunna fungera som lärorika och inspirerande exempel på genomförbara utvecklingsinsatser för vården och omsorgen av de mest sjuka äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-13
Format: POD
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Malin Bruce
075-247 30 00

Mer hos oss

Mest sjuka äldre