/
/

Rapporteringen till nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren – Jämförelser av täckningsgrader

I rapporten jämförs antalet registrerade diagnoser och medicinska åtgärder i de nationella kvalitetsregistren med motsvarande uppgifter i Socialstyrelsens hälsodataregister.

Sammanfattning

För andra året publicerar Socialstyrelsen en rapport som sammanfattar täckningsgrader för de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bland annat att över tid kunna följa kvalitetsregistrens utveckling vad gäller registrering för den målpopulation som registren avser att täcka. I år redovisas totalt 34 jämförelser för 30 olika kvalitetsregister.

En viktig förutsättning för att kvalitetsregistren ska kunna användas för kvalitetsarbete, jämförelser, uppföljningar och utvärderingar av hälso- och sjukvården och för forskning inom detta område är att data finns tillgängligt och att den håller en hög kvalitet. En viktig kvalitetsaspekt är hur stor andel av registrens avsedda population som registreras, så kallad täckning.

Rapporten är uppbyggd på samma sätt som förra årets och antalet undersökta register är ungefär lika till antalet. Vissa register som fanns med i förra årets rapport är inte med i denna rapport, men i gengäld har andra tillkommit. Anledningarna till att vissa kvalitetsregister ingick i fjolårets rapport men inte i årets varierar. För vissa register var det ett begränsat mervärde att jämföra det egna kvalitetsregistret med de nationella hälsodataregistren redan ett år efter förra rapporten. Andra register har funnit det svårt att precisera en målpopulation och komma fram till hur jämförelsen mellan kvalitetsregistret och de nationella hälsodataregistren ska göras. Ytterligare en anledning till att en täckningsgrad inte har genomförts kan vara att registret är relativt nytt och att en årlig jämförelse inte tillför mycket ny kunskap om kvalitetsregistrets täckning.

De register som har tillkommit till årets rapport är:

Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc) med två delregister (Aorta och Karotis)

  • Makularegistret
  • Svenska registret för demenssjukdomar (SweDem)
  • Palliativregistret med två jämförelser
  • Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Generellt kan man säga att de register som registrerar vårdåtgärder har en tendens att uppnå en högre täckningsgrad än de register som har som ambition att registrera patienter med större kroniska diagnoser. En anledning kan vara att kroniska diagnoser ofta behandlas inom såväl primärvård som öppen specialiserad vård och sluten vård. Därför är uppdraget för de register som registrerar denna vård mer omfattande medan det för de åtgärdsspecifika registren ofta är ett begränsat antal kliniker som utför åtgärderna och därför kan rapportera till kvalitetsregistret.

I bilagan till denna rapport presenteras täckningsgraderna landstingsvis och oftast med fördelning på enskilda inrättningar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-12
Format: POD
Antal sidor: 160
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr

Kontakt

Anna Dovärn
075-247 30 00