/
/

Hjärtinfarkter 1988-2012 – Myocardial infarctions in Sweden 1988–2012

Denna rapport innehåller statistik om hjärtinfarkter. Resultatet visar bland annat att dödligheten i hjärtinfarkt har minskat kraftigt de senaste åren. Risken att drabbas av en hjärtinfarkt skiljer sig åt beroende på kön, ålder och utbildningsnivå.

Sammanfattning

Den här rapporten omfattar samtliga kända fall av akut hjärtinfarkt under åren 1988-2012. Uppgifterna är hämtade från patientregistret för sluten vård och dödsorsaksregistret, där uppgifterna från år 2012 avseende sjukhusvård för infarkt fortfarande är något preliminära. För att en person ska ingå i statistiken krävs att ett giltigt personnummer har noterats i minst ett av registren och att akut hjärtinfarkt är registrerad som diagnos.

Knappt 31 000 personer drabbades av en akut hjärtinfarkt 2011 och de preliminära siffrorna för 2012 visar på en liten nedgång till strax under 30 000 personer. Antalet attacker uppgår år 2012 till cirka 31 700. Av dem som drabbades av en akut hjärtinfarkt 2012 hade knappt 11 400 personer avlidit före utgången av år 2012, varav 8 300 med akut hjärtinfarkt som underliggande eller bidragande dödsorsak. För 6 800 personer var hjärtinfarkten angiven som underliggande dödsorsak.

Hjärtinfarkt är, både när det gäller incidens och mortalitet, starkt köns- och åldersrelaterad. Om man tar hänsyn till ålder är risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt nästan dubbelt så stor som för kvinnor. Incidensen och även mortaliteten är olika hög inom olika utbildningsnivåer. Antalet personer som drabbas av en akut hjärtinfarkt sjunker med högre utbildning. Incidensen var 2012 närmare 40 procent lägre bland män, 45-74 år, med eftergymnasial utbildning jämfört med män med grundskola som högsta utbildning. Bland kvinnorna var incidensen 60 procent lägre.

Under år 2012 dog 129 män och 97 kvinnor per 100 000 män respektive kvinnor i åldrarna 20 och över med en diagnos för akut hjärtinfarkt. Den åldersstandardiserade dödligheten i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare har under den senaste 10-årsperioden sjunkit med 42 procent. Siffrorna för 2012 visar på fortsatt nedgång men nedgången är betydligt mindre kraftig än tidigare år, speciellt bland männen.

Antalet inträffade fall av akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare sjönk under åren 1988-2000 med i genomsnitt 1-2 procent per år. Som en följd av att nya diagnoskriterier infördes inom sjukvården under 2001 ökade den upp-mätta attackincidensen per 100 000 invånare och låg för år 2003 cirka 8 procent över nivån för år 2000. År 2004 sjönk den åldersstandardiserade incidensen för både män och kvinnor med cirka 6 procent. Det gör att den uppmätta incidensen för detta år hamnade på ungefär samma nivå som innan de nya diagnoskriterierna infördes.

De preliminära siffrorna för år 2012 visar att det inträffade 522 fall av akut hjärtinfarkt per 100 000 män och 344 fall per 100 000 kvinnor i åldrar-na 20 år och över. Det är en minskning på 4 respektive 5 procent jämfört med året innan. Mellan år 2001, då de nya diagnoskriterierna infördes, och 2012 har den åldersstandardiserade incidensen för både män och kvinnor minskat med cirka 30 procent.

Även förstagångsinsjuknandet har minskat kraftigt under perioden. De preliminära siffrorna för 2012 visar att förstagångsincidensen har minskat med 25 procent för män och 31 procent för kvinnor sedan år 2001.

Letaliteten, dödligheten bland dem som drabbas av infarkt, har sjunkit kraftigt under den tid som denna statistik har funnits. År 1995 avled 41 procent av männen och närmare 45 procent av kvinnorna inom 28 dagar efter infarkt. År 2000 var motsvarande värden 35 respektive 38 procent. Letaliteten för åren efter 2001 hamnade på en ny och lägre nivå, förmodligen delvis som en följd av de nya diagnoskriterierna. År 2004 sjönk letaliteten ytterligare. Letaliteten inom 28 dagar var år 2012 26 procent för männen och 30 procent för kvinnorna. De högre letalitetstalen för kvinnorna beror på den större andelen äldre bland dessa. Efter åldersjustering får männen genomgående en högre letalitet än kvinnorna.

Bland dem som sjukhusvårdades har letaliteten sjunkit till en märkbart låg nivå för år 2012. Andelen som dör inom 28 dagar efter sjukhusvård för akut hjärtinfarkt är nu nere på cirka 13 procent för män och kvinnor totalt. Detta är en halvering jämfört med åren i början på 1990-talet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-8
ISBN: 978-91-7555-114-2
Format: POD
Antal sidor: 97
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr