Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

När förälder oväntat avlider – Resultat och slutsatser från tre kartläggningar om ansvar samt strukturer för information och stöd 

Drygt tre procent av barnen i Sverige drabbas av att en förälder dör innan barnet fyllt 18 år. Socialstyrelsen har gett tre utvecklingsregioner i uppdrag att kartlägga strukturer för stöd till barn med förälder som oväntat avlider.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare och personal inom alla verksamheter som kommer i beröring med barn och unga som oväntat drabbas av förälderns dödsfall.

Syftet är att öka medvetenheten om dessa barns behov, såväl akut som på längre sikt, samt medverka till att det skapas strukturer för hur behoven ska tillgodoses.

Sammanfattning

Strukturer för stöd till barn och unga som plötsligt mister en förälder är bristfälliga och ansvarsfördelningen oklar.

Syftet med denna rapport är att väcka frågan om bemötande och stöd till dessa barn. Den baseras på tre kartläggningar med syftet att undersöka befintliga strukturer och rutiner för detta stöd som på Socialstyrelsens uppdrag gjorts i Landstinget Dalarna, Landstinget i Jönköpings län samt Västra Götalandsregionen.

I rapporten refereras även kort aktuell forskning, som visar att barn och unga som drabbas av en förälders plötsliga död är en riskgrupp för egen ohälsa och andra allvarliga konsekvenser.

I kartläggningarna konstateras att det saknas konkreta handlingsplaner eller riktlinjer för information, råd och stöd till barn vars föräldrar eller annan vuxen som barnet lever tillsammans med oväntat avlider. Det är ett fåtal enheter/aktörer som har någon form av handlingsplaner eller rutiner som vägledning för hur man ska agera i dessa situationer. Avsaknad av konkreta handlingsplaner och riktlinjer kan medföra att bemötandet och det stöd som ges riskerar att vara godtyckligt och bero på person och inte funktion.

Skyldigheten enligt 2 g § hälso- och sjukvårdslagen är inte känd i önskvärd omfattning, så att barnperspektivet kan lyftas fram och implementeras i befintlig verksamhet. Det blir även tydligt att man i de flesta fall inte uttryckligen innefattar barn i anhörigbegreppet.

I och med kartläggningarna har personal inom ambulanssjukvård, polis, räddningstjänst, SOS Alarm, hälso- och sjukvård och socialtjänst blivit medveten om hur det akuta och långsiktiga omhändertagandet av barn och unga när en förälder hastigt och oväntat avlider är organiserat, samt brister i detta.

Representaner för samtliga berörda aktörer efterlyser någon form av rutin, checklista, PM, handlingsplan eller liknande vad gäller omhändertagande samt stöd till barn med förälder som oväntat avlider.

Socialstyrelsens slutsatser utifrån kartläggningarna är att det behövs:

  • en tydlig ansvarfördelning mellan aktörer
  • en väl definierad samverkan mellan berörda aktörer
  • tydliga och samordnade handlingsplaner och rutiner vad gäller omhändertagande samt stöd till barn med förälder som oväntat avlider hos alla berörda aktörer
  • en inventering av var det finns adekvat kompetens för att ge akut stöd till barn och unga som mister en förälder, hur den ska kunna tas in i samband med dessa händelser samt klargörande av vem som vid behov kan ge stöd till barn och föräldrar i ett längre perspektiv
  • utbildning till aktuella aktörer om barnperspektiv i olika situationer.
Läs hela sammanfattningen
 När förälder oväntat avlider

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-31
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr