/
/

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – Uppföljning av en lagändring

Rapporten redovisar uppföljningen av den nya bestämmelsen om äldre människors rätt att bo tillsammans i ett särskilt boende. Den redogör bland annat för hur många par som ansökt och i vilken utsträckning kommunerna har beviljat ansökningarna.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att följa upp den nya bestämmelsen om äldre människors rätt att bo tillsammans i ett särskilt boende (beslut S2012/6730/FST).

Denna rapport är den första delrapporten i uppföljningen.
För att få underlag till rapporten har en enkätundersökning gjorts bland landets samtliga kommuner och en intervjuundersökning bland ett urval av kommuner.

Knappt hälften (108 av 229) av de kommuner som svarade på enkäten hade tagit emot en eller flera ansökningar om parboende under 2012. Under halvåret november 2012–april 2013 tog ungefär lika många kommuner (113 av 230) emot sådana ansökningar, trots att det rörde sig om en hälften så lång tidsperiod. De allra flesta fick in en till fyra ansökningar.

Under 2012 ansökte 282 par om parboende, även om bara den ena personen i paret hade ett biståndsbehov. Under perioden november 2012–april 2013 gjorde 257 par en sådan ansökan, alltså nästan lika många som under hela 2012.

Under 2012 beviljade kommunerna 90 procent av ansökningarna, och under perioden november 2012–april 2013 beviljade de 90 procent. De flesta av de ansökningar som inte beviljades hade dragits tillbaka av den sökande eller var inte längre aktuella på grund av att den sökande hade avlidit.

Kommunerna som beviljade parboende under 2012 gjorde det i de flesta fall med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Besluten var i dessa fall riktade till den medföljande. Efter lagändringen fatttas besluten i stället med stöd av 4 kap. 1 § och 1c §. Dessutom riktas besluten numera till personen med biståndsbehov och inte till den medföljande.

Kommunerna skriver kontrakten för det särskilda boendet med den som beviljas biståndet. För att lösa problemet med att den medföljande maken, makan eller sambon får besittningsrätt till bostaden ifall den biståndsbeviljade personen avlider, har kommunerna som regel valt en av två lösningar. En möjlighet är att de skriver en särskild bilaga till kontraktet, där det preciseras att det särskilda boendet är ett så kallat kategoriboende och att avtalet kommer att kunna sägas upp om hyresgästen inte tillhör kategorin eller inte är i behov av bostad för parboende. En annan möjlighet är att hyresgästen avstår från besittningsrätten. Detta görs i ett särskilt dokument, och det behöver godkännas av hyresnämnden.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-3
Format: POD
Antal sidor: 17
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Dick Lindberg
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre