/
/

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen 2013 års risk- och sårbarhetsanalys samt förmågebedömning för myndigheten Socialstyrelsen och för verksamheterna inom ansvarsområdet, det vill säga hälso- och sjukvården, smittskyddet, socialtjänsten och hälsoskyddet.

Sammanfattning

Av 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap framgår det att varje myndighet, i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap, årligen ska analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Årets särskilda förmågebedömning ska, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) beslut, göras gentemot en generell förmåga och störningar i användningen av Global Navigation Satellite Systems (GNSS) och som är samlingsnamnet för globala satellitbaserade system för navigation, positionsbestämning och tidsöverföring.

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 visar att verksamheterna inom ansvarsområdet, enligt MSB:s bedömningsnivåer har god med viss brist respektive bristfällig förmåga att hantera flertalet allvarliga händelser. Flera viktiga förmågor finns bara delvis på plats, har inte förbättrats under de senaste åren och vissa har försämrats. Återkommande brister inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten är avsaknaden av krisberedskapsaspekter i avtal och vid upphandling, tillgång till materiel och personal respektive kunskap om roller och ansvar regionalt och nationellt. Arbetet med hot, risker och sårbarheter som utgör del av förmåge- bedömningen kan behöva utvecklas i fråga om metod och perspektiv inom myndighetens ansvarsområde. Resultaten av RSA kan sedan med fördel kopplas till kontinuitetshantering och standardisering.

I rapportens avsnitt om åtgärdsförslag föreslås, utöver arbete inom nämnda områden, att från nationell nivå förtydliga och exemplifiera ansvarsfördelningen mellan nationell och regional nivå. Det handlar om relationen mellan Socialstyrelsen, landstingen och socialtjänsten och relationen mellan vissa centrala myndigheter och Socialstyrelsen.

Avseende Socialstyrelsens egen krisberedskapsförmåga har en analys av verksamheten utifrån den nu etablerade krisledningsorganisationen skett. Flera av de brister som identifierades i 2012 års analys har åtgärdats genom tekniska lösningar och nya rutiner. I rapporten presenteras åtgärdsförslag främst relaterade till myndighetens tekniska infrastruktur och krisledningsorganisationens funktion.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-20
Format: POD
Antal sidor: 102
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Johan Carlstedt
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap