Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Äldre hbt-personer och kommunernas vård och omsorg om äldre – En kartläggning

Rapporten redovisar en kartläggning av hur hbt-perspektivet, homosexuella, bisexuella och transpersoner, beaktas i kommunernas vård och omsorg om äldre.

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen resultatet av en kartläggning i ett urval kommuner av hur hbt-perspektivet beaktas i kommunernas vård och omsorg om äldre.

I ett femtonårsperspektiv framåt kommer antalet personer i befolkningen som är 80 år och äldre att öka mycket kraftigt. I de generationer som når höga åldrar de närmsta åren, och där behoven av vård och omsorg är stora, förväntas en högre andel än hittills vara öppna med sin sexuella läggning.

För att dessa äldre personer ska få de tjänster de har rätt till och ett gott bemötande krävs att kommuner och enskilda utförare som arbetar på kommunens uppdrag skapar en handlingsberedskap för en sådan utveckling.

Det kan vara fråga om att identifiera behov och intresse för olika former för att ge vård och omsorg, integrerat eller i särskilda lösningar i större kommuner (hbt-boenden eller särskilda hemtjänstgrupper). Ett nödvändigt inslag i att skapa denna handlingsberedskap är att inkludera äldre hbt-personers behov och förutsättningar i personalutbildning och i kommunens information på ett medvetet sätt.

Mot bakgrund av detta har Socialstyrelsen genomfört denna kartläggning med en webbundersökning riktad till förvaltningschefer för vård och omsorg om äldre.

Socialstyrelsens tidigare studier visar att uppskattningsvis cirka 15 000 äldre hbt-personer i landet har hemtjänst eller bor i särskilt boende. Webb-undersökningen ger en översiktlig och begränsad information om äldre hbt-personer i kommunernas vård och omsorg. Studien ger dock en beskrivning av i vilken mån frågorna aktualiserats i kommunerna och vad de i så fall gjort.

Kartläggningen visar exempelvis att ytterst få samkönade par bor tillsammans i särskilt boende för äldre. Inte någon kommun eller stadsdel i storstäderna rapporterar att de från verksamheterna fått något klagomål knutet till äldre homosexuellas, bisexuellas, eller transpersoners vård och omsorg.

Det resultatet kan tolkas på olika sätt och behöver inte innebära att verksamheten möter de behov som denna grupp har. Det kan istället vara ett tecken på att dessa personer inte öppet vill visa sin sexuella läggning.

Äldre hbt-personers situation inom vård och omsorg har, enligt kartläggningen, tagits upp inom nästan hälften av landets kommuner med mer än 50 000 invånare. Lika många har på något sätt tagit upp dessa frågor i sin styrning av kommunen.

Knappt tio procent av landets kommuner har behandlat hbt-frågor i sin fortbildning eller i information till personalen.

Av de kommuner med mer än 50 000 invånare som har arbetat för att motarbeta våld i nära relationer har 37 procent beaktat äldre hbt-personer, vilket visar att det arbetet har medfört ett ökat fokus på denna grupp.

Drygt hälften av kommunerna har rutiner för hur de ska sköta vård och omsorg till äldre personer som är hiv-positiva.

Äldre homosexuella, bisexuella och transpersoner får inte uppmärksamhet vare sig i styrande dokument, i information eller fortbildning av personal i kommuner med 50 000 eller färre invånare.

Sammanfattningsvis indikerar denna kartläggning att alltför få kommuner arbetar systematiskt för att främja likabehandling av äldre hbt-personer. Det är angeläget att dessa frågor finns med i kommunernas mångfalds- och värdegrundsarbete, fortbildning och information. Det är också angeläget att dessa frågor tas med i arbetet mot våld i nära relationer.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-17
Format: PDF
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr