/
/

Stimulansbidrag till insatser för vård och omsorg om äldre – Slutredovisning perioden 2007–2012

Rapporten redovisar vilka utvecklingsinsatser för vård och omsorg om äldre som kommuner och landsting har genomfört med hjälp av statliga stimulansbidrag. Prioriterade områden har varit demensvård, förebyggande arbete, kost och nutrition, läkartillgång, läkemedelsgenomgångar, rehabilitering samt socialt innehåll.

Sammanfattning

Regeringen har under åren 2007–2012 avsatt cirka 5 miljarder kronor för att med stimulansbidrag stödja kommuner och landsting i arbetet med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. Socialstyrelsen har haft uppdraget att fördela stimulansbidragen inom följande prioriterade områden: demensvård, förebyggande arbete, kost och nutrition, läkartillgång, läkemedelsgenomgångar, rehabilitering och socialt innehåll. Socialstyrelsen har också i uppdrag att på nationell nivå följa upp och utvärdera resultaten av de utvecklingsinsatser som kommuner och landsting har gjort med stöd av stimulansbidragen. Denna rapport är slutredovisningen av hur stimulansbidragen har använts.

Satsningen har haft ett brett genomslag och samtliga kommuner och landsting har varit involverade. Av de tillgängliga medlen har 97 procent förbrukats, vilket är en stor andel jämfört med andra satsningar med stimulansbidrag.

Stimulansbidragen har genom satsningar på utbildning bidragit till att ge grupper av vård- och omsorgspersonal ökade kunskaper om personcentrerad omvårdnad, rehabiliterande arbetssätt, läkemedel för äldre, kost och nutrition samt vikten av ett socialt innehåll i de äldres dagliga liv.

Stimulansbidragen har också möjliggjort teambaserat arbete i fler kommuner och landsting. Det har genomförts projekt som syftar till att skapa demensteam och rehabiliteringsteam, göra läkemedelsgenomgångar och förebyggande hembesök. Arbete i team har bidragit till ökad samverkan mellan kommuner och landsting.Samtidigt har den förbättrade samverkan i flera fall varit förbättringar utifrån en ursprungligen låg nivå.

En mångfald av projekt har genomförts med olika mål och innehåll som till exempel att erbjuda aktiviteter vid mötesplatser för äldre, möjlighet till fysisk träning, en trevligare måltidsmiljö och bättre utemiljöer i särskilt boende. Socialstyrelsen konstaterar dock att få projekt har inriktat sig på äldre med annan språkbakgrund än svensk.
Läkemedelsgenomgångarna har omfattat äldre i särskilt boende i högre grad än äldre i ordinärt boende. Likaså har inventering av antalet undernärda gjorts i särskilt boende i större utsträckning än i ordinärt boende.

Socialstyrelsen konstaterar en märkbar förbättring av läkemedelsanvändningen för äldre under perioden med stimulansbidrag. Det är dock inte möjligt att avgöra om detta beror på den aktuella satsningen, andra satsningar med stimulansbidrag eller andra insatser i landsting och kommuner.

Vad som återstår när stimulansbidragen har upphört är, enligt kommunernas och landstingens rapportering, framförallt de nyvunna kunskaperna hos vård- och omsorgspersonalen. Samtidigt har det poängterats att utbildningsinsatser måste upprepas för att kunskaperna ska vara bestående, inte minst när nyanställningar görs.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-10-27
Format: POD
Antal sidor: 78
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anna Ahlm
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre

Statsbidrag